hoặc
Tài liệu học tập Nghị định 05/2013/NĐ-CP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Nghị định 05/2013/NĐ-CP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Doanh nghiệp,Sửa đổi quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 05/2013/NĐ-CP sửa đổi quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

CHÍNH PHỦ
-----------
Số: 05/2013/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 5 2013

NGHỊ ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2010/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật công ty Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 5 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02 tháng sáu 5 2010 của Chính phủ về việc đơn thuần hóa 258 thủ tục hành chính thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Bộ, ngành;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 27 tháng 12 5 2010 của Chính phủ về việc đơn thuần hóa thủ tục hành chính thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 5 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp,

Điều một. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 5 2010 về đăng ký doanh nghiệp

1. Sửa đổi Khoản 4 Điều bảy như sau:

“4. Đối vi các ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi ngành, nghề kinh doanh này vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giả dụ không thuộc ngành, nghề cấm kinh doanh, song song thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung mã mới.”

2. Bổ sung các Điều 8a, 8b, 8c sau Điều 8 như sau:

“Điều 8a. Số lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh

1. Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh hoặc đăng ký đổi thay nội dung đăng ký doanh nghiệp.

2. Hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc đăng ký đổi thay nội dung đã đăng ký.

Điều 8b. Bản sao hợp lệ các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

1. Bản sao hp lệ các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là các giấy tờ đã được chứng nhận hoặc được sao y bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

2. Đối với hồ sơ đăng ký phải có hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ xác nhận việc tặng cho phần vốn góp, doanh nghiệp có thể gởi bản gốc hoặc bản sao hợp lệ.

Điều 8c. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký đổi thay nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Điều 28 Luật doanh nghiệp và trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định về mức phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

2. Công ty cổ phần phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán số cổ phần đó cho hầu hết cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty phải gởi văn bản thông báo việc phát hành thêm cổ phần phổ thông đến địa chỉ thường trú của các cổ đông theo hình thức gởi bảo đảm.

Thông báo này phải được đăng trên cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp nhà nước hoặc đăng báo trong ba số liên tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định tại Khoản một Điều 158 Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp: phải sao gởi quyết định giải tán tới cơ quan đăng ký kinh doanh, hầu hết các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải niêm yết công khai quyết định giải tán doanh nghiệp tại hội sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp và đăng quyết định này trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp nhà nước.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 57 như sau:

“Điều 57. Tạm dừng kinh doanh

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm bợ dừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và cơ thuế quan ít nhất 15 ngày trước khi tạm bợ dừng kinh doanh. Nội dung thông bágồm:

1. Tên, địa chỉ hội sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ xấp xỉ khác đối với doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh.

2. Ngành, nghề kinh doanh.

3. Thời hạn tạm bợ dừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm bợ dừng. Thời hạn tạm bợ dừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 1 5. Sau khi hết thời hạn tạm bợ dừng kinh doanh đã thông báo, giả dụ doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm bợ dừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm bợ dừng kinh doanh liên tiếp không được quá 2 5.

4. Lý do tạm bợ dừng kinh doanh.

5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc của đại diện hộ kinh doanh.

Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đi với công ty hợp danh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ sau khi hấp thụ thông báo tạm bợ dừng kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký tạm bợ dừng hoạt động theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.”

Điều hai. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 5 2013.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn và công ty triển khai thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịchy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các công ty, cá nhân có liên quan chu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 Nơi nhận:
Ban Bí thư Trung ương Đảng;
Th tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
Văn phòng Tổng Bí thư;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
Văn phòng Quốc hội;
Tòa án nhân dân tối cao;
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
Ngân hàng Chính sách xã hội;
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, cổng TTĐT, các Vụ, Cục, doanh nghiệp trực thuộc, Công báo;
Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ 
TƯỚNG

(Đã ký)


Nguyễn Tấn Dũng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download