hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1294/ĐC-BNN-VP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1294/ĐC-BNN-VP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,Đính chính Quyết định 431/QĐ-BNN-TCCB

Công văn 1294/ĐC-BNN-VP về đính chính Quyết định 431/QĐ-BNN-TCCB điều chỉnh nhân sự Giám đốc dự án “Đánh giá tác động của việc thực hiện cam kết WTO và khu vực đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

Số: 1294/ĐC-BNN-VP

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 5 2013

ĐÍNH CHÍNH
QUYẾT ĐỊNH SỐ 431/QĐ-BNN-TCCB NGÀY 05/3/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ ĐIỀU CHỈNH NHÂN SỰ GIÁM ĐỐC DỰ ÁN “ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT WTO VÀ KHU VỰC ĐỐI VỚI NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN”

Do sơ xuất khâu đánh máy văn bản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin đính chính, như sau:

Tại Điều 3 Quyết định số 431/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi là “… dự án Phát triển ngành lâm nghiệp, ngay sau khi quyết định này có hiệu lực thi hành”.

Nay xin đính chính lại là “… dự án Đánh giá tác động của việc thực hiện các cam kết WTO và khu vực đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngay sau khi quyết định này có hiệu lực thi hành”./.

 Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ban chỉ đạo Chương trình Hỗ trợ công nghệ Hậu gia nhập WTO;
- Vụ HTQT, TC, KH;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Việt

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download