hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1272/BNN-KHCN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1272/BNN-KHCN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Nông - Lâm - Ngư nghiệp,Điều chỉnh nội dung thực hiện đề tài điều khiển giới tính tôm càng xanh thuộc chương trình CNSH

Công văn 1272/BNN-KHCN về điều chỉnh nội dung thực hiện đề tài điều khiển giới tính tôm càng xanh thuộc chương trình CNSH do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

Số: 1272/BNN-KHCN
V/v: Điều chỉnh nội dung thực hiện đề tài điều khiển giới tính tôm càng xanh thuộc chương trình CNSH

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 5 2013

Kính gửi: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II

Phúc công văn số 48/VTS.II ngày 26 tháng 02 5 2012 của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II về việc yêu cầu điều chỉnh nội dung đề tài “Nghiên cứu các giải pháp công nghệ điều khiển giới tính tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii)” do Ths. Bùi Thị Liên Hà làm chủ nhiệm đề tài. Sau khi xem xét Công văn và các căn cứ: (i) Căn cứ vào kết quả họp Hội đồng rà soát nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình CNSH tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 9.2012; (ii) Thông báo số 4300/BNN-KHCN ngày 18/12/2012 và kết quả rà soát các nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình CNSH nông nghiệp và thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Không đồng ý với yêu cầu của Đơn vị về việc tiếp tục thực hiện nội dung một (Thử nghiệm công nghệ iRNA trong sản xuất tôm càng xanh toàn đực) vì nội dung này không có hiệu quả từ khi thực hiện tới thời điểm hiện nay.

2. Đồng ý với Đơn vị về yêu cầu ngừng nội dung hai (Thăm dò công nghệ laser phá hủy tuyến đực tôm càng xanh tạo con cái giả) vì nội dung này không khả thi.

3. Đồng ý với yêu cầu của Đơn vị về việc tổng hợp số liệu và đánh giá kết quả thí nghiệm đối với nội dung 3 (Thử nhiệm bổ sung dopamine trong ương nuôi ấu trùng ảnh hưởng tới chuyển đổi giới tính tôm càng xanh) và nội dung 4 (Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự chuyển giới tính ấu trùng tôm càng xanh nhằm tạo tôm cái giả).

4. Đề nghị Đơn vị, Chủ nhiệm đề tài khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và gởi báo cáo về việc tiếp nhận các ý kiến tại công văn này, báo cáo khoa học và báo cáo tài chính tới thời điểm hiện nay về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 31/3/2013./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài chính (để p/h);
- Lưu VT.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Giang Thu

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download