hoặc
Tài liệu học tập Công văn 2889/TCHQ-GSQL, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 2889/TCHQ-GSQL có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Nhập khẩu ô tô theo Hiệp định khung giữa Hàn Quốc - Việt Nam

Công văn 2889/TCHQ-GSQL về nhập cảng ô tô theo Hiệp định khuông giữa Hàn Quốc - Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

Số: 2889/TCHQ-GSQL
V/v nhập cảng ô tô theo hiệp định khuông giữa Chính phủ Hàn Quốc - Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 5 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 1228/HQHN-GSQL ngày 14/5/2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục cấp Giấy phép xe ô tô tạm thời nhập cảng theo chế độ phi mậu dịch thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/05/2001 của Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn liên quan.

2. Về thuế nhập khẩu: căn cứ Điều sáu về áp dụng điều ước quốc tế quy định tại Luật Thuế xuất nhập cảng số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; căn cứ khoản năm, Điều 105, Điều 108 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì hàng hóa miễn thuế theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập cảng. Thẩm quyền xét miễn thuế là Tổng cục Hải quan.

3. Về thuế tiêu thụ đặc trưng và thuế giá trị gia tăng: căn cứ Luật số 41/2005/QH11 Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14/6/2005; căn cứ Luật số 13/2008/QH12 Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03/6/2008; căn cứ Luật số 27/2008/QH12 Luật thuế tiêu thụ đặc trưng ngày 14/11/2008; căn cứ Hiệp định khuông giữa Chính phủ Đại Hàn dân quốc và Chính phủ CHXHCN Việt Nam thì hàng hóa được nhập cảng theo điều ước quốc tế thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc trưng và thuế giá trị gia tăng.

Cục Hải quan thành phố Hà Nội hướng dẫn Đại sứ quán Hàn Quốc hoàn thiện hồ sơ xét miễn thuế nhập cảng gởi tới Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) để được xem xét giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế xuất nhập cảng (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download