hoặc
Tài liệu học tập Thông báo 753/TB-BHXH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông báo 753/TB-BHXH có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Bảo hiểm,Sửa đổi Phiếu giao nhận hồ sơ

Thông báo 753/TB-BHXH sửa đổi Phiếu giao nhận hồ sơ do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

Số: 753/TB-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 5 2013

 THÔNG BÁO
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thu về việc điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS) 106/…/THU. Để ngày càng hoàn thiện Quy trình tiếp thu hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, Bảo hiểm xã hội Thành phố điều chỉnh PGNHS 106/…./THU, áp dụng kể từ ngày 25/3/2013 (đính kèm thông báo này).

Đề nghị các phòng nghiệp vụ, BHXH quận/huyện, các tổ chức, tổ chức và cá nhân người lao động thực hiện giao du một cửa bằng Phiếu giao nhận đã điều chỉnh nói ở trên.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tới các Thủ trưởng các phòng, BHXH quận/huyện, tổ chức, tổ chức và cá nhân người lao động thực hiện./.

 Nơi nhận:
- BGĐ BHXH TP.HCM;
- Trưởng phòng nghiệp vụ;
- Giám đốc BHXH TP.HCM;
- Lưu: VT, TCCB (3b).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Cao Văn Sang

Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 25/3/2013

Số Hồ sơ: 106/…………./THU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Ngưng tham gia BHXH

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)

1. Tên đơn vị: ........................................................................  Mã đơn vị:................................

2. Điện thoại: ..............................................................  Email:.................................................

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

1.

Văn bản của tổ chức (mẫu D01b-TS)

 

2.

Quyết định/Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải tán, chấm dứt hoạt động, chuyển địa phương khác hoặc Quyết định giải tán của đơn vị… (Bản sao)

 

3.

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 03 bản)

 

4.

Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 thẻ/người)

 

5.

Chứng từ nộp tiền - giả dụ có (Bản sao)

 

6.

File dữ liệu: Chuyển bằng IMS □     bằng USB □    bằng email □

 

Ngày trả kết quả: ………/………./……… (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các tổ chức chưa tới nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)

………….., ngày …….. tháng …….. năm……
Cán bộ tiếp thu hồ sơ
(Ký, ghi họ tên)


Người nộp hồ sơ
(Ký, ghi họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download