hoặc
Tài liệu học tập Quyết định ban hành quy định chức năng, quyền hạn của Sở nội vụ tỉnh Bình Dương số 07/2015/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định ban hành quy định chức năng, quyền hạn của Sở nội vụ tỉnh Bình Dương số 07/2015/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,Quy định nhiệm vụ, cơ cấu của Sở nội vụ tỉnh Bình Dương

Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Sở nội vụ tỉnh Bình Dương, được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành và quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu công ty của Sở nội vụ tỉnh Bình Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 07/2015/QĐ-UBND  Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 03 5 2015


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH DƯƠNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định công ty các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo yêu cầu của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 154/TTr-SNV ngày 12/3/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 25/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Nam

QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Điều một. Vị trí

Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, quản lý về công ty, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, song song chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều hai. Chức năng

Sở thực hiện chức năng tư vấn, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: công ty bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, công ty hành chính; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các tổ chức sự nghiệp công lập; lương lậu đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, công ty hành chính, tổ chức sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; các người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; công ty hội, công ty phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng và công tác thanh niên.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Nhiệm vụ

1. Trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 5, hàng năm; các đề án, dự án và chương trình, biện pháp công ty thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính về ngành, lĩnh vực thuộc khuôn khổ quản lý nhà nước của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, rộng rãi, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc khuôn khổ quản lý nhà nước được giao.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở

a) Sở có 01 Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Sở quy định tại

Điều bảy Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định công ty các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc phụ trách, chỉ đạo 1 số mặt công tác của các cơ quan, tổ chức thuộc và trực thuộc Sở; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, 1 Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

d) Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước.

đ) Việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Các tổ chức thuộc Sở: được công ty hợp nhất theo quy định tại Khoản một Điều 4 Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Sở thực hiện theo quy định tại Điều bảy Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ.

b) Các cơ quan trực thuộc Sở:

  • Ban Thi đua - Khen thưởng;
  • Ban Tôn giáo;
  • Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trực thuộc Sở thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ.

c) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm Hành chính công.

4. Giám đốc Sở có trách nhiệm ban hành văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của các cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc Sở.

Điều năm. Biên chế

1. Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc Sở do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế công chức và tổng số lượng người làm việc thuộc Sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ.

2. Việc tuyển dụng, bố trí công chức, viên chức của Sở phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp của viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều sáu. Chế độ làm việc

1. Sở hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác hàng 5 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê phê duyệt và theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong bản quy định này.

2. Sở làm việc theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc Sở quyết định mọi vấn đề thuộc khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Sở, song song chịu trách nhiệm trước Bộ Nội vụ về các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của ngành.

3. Phó Giám đốc Sở có nhiệm vụ giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách 1 số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác được phân công, song song cùng Giám đốc liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về việc tư vấn, yêu cầu trong lĩnh vực được phân công.

4. Giám đốc có thể ủy quyền cho Phó Giám đốc giải quyết các công việc cụ thể khác, khi được ủy quyền Phó Giám đốc không được ủy quyền lại cho cán bộ công chức dưới quyền.

5. Các cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc Sở làm việc theo chế độ Thủ trưởng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về kết quả hoạt động của cơ quan tổ chức và công việc được phân công.

Điều bảy. Mối quan hệ công tác

1. Với Bộ Nội vụ:

Sở chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các mặt công tác do Bộ Nội vụ phụ trách. Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác chuyên môn cho Bộ Nội vụ theo chế độ định kỳ và theo yêu cầu đột xuất.

2. Với Ủy ban nhân dân tỉnh:

Sở chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo công tác theo chế độ định kỳ và theo yêu cầu đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước khi công ty thực hiện các chủ trương công tác của Bộ Nội vụ và các ngành Trung ương có liên quan tới chương trình kế hoạch chung của tỉnh, Sở phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh:

Sở có quan hệ hợp tác bình đẳng với các sở, ban, ngành; được chủ trì mời các sở, ban, ngành, đoàn thể họp để giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và khi được ủy quyền. Khi có các vấn đề chưa nhất trí thì các bên phải chủ động thảo luận, bàn bạc tìm biện pháp tháo gỡ và công ty thực hiện. Trường hợp chưa có sự hợp nhất ý kiến thì các bên báo cáo, yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

4. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Sở có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn của Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố và các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành theo quy định của pháp luật.

Trong khuôn khổ nhiệm vụ được phân công, Sở được yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố báo tình hình về các vấn đề có liên quan bằng văn bản hoặc trực tiếp thảo luận để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở yêu cầu của Giám đốc Sở Nội vụ./.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download