hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 850/2013/QĐ-TTg, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 850/2013/QĐ-TTg có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu

Quyết định 850/2013/QĐ-TTg về mua lâm thời trữ thóc, gạo vụ Hè Thu do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

Số: 850/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 5 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MUA TẠM TRỮ THÓC, GẠO VỤ HÈ THU NĂM 2013

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 5 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo;

Xét yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1816/TTr-BNN-CB ngày 31 tháng năm 5 2013 và ý kiến của các Bộ: Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam tại cuộc họp ngày 29 tháng năm 5 2013 tại Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Mua lâm thời trữ một.000.000 tấn (một triệu tấn) quy gạo trong vụ Hè Thu 5 2013 ở đồng bằng sông Cửu Long; theo tỷ lệ quy đổi thóc: gạo là 2:1; loại thóc, gạo mua lâm thời trữ gồm thóc, gạo thường và thóc, gạo thơm.

Điều hai. Thời hạn mua lâm thời trữ từ ngày 15 tháng sáu 5 2013 tới hết ngày 31 tháng bảy 5 2013.

Điều 3. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo lâm thời trữ; thời gian lâm thời trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 tháng, từ ngày 15 tháng sáu 5 2013 tới ngày 15 tháng 9 5 2013.

Điều 4. Hiệp hội Lương thực Việt Nam công ty việc phân giao cho các thương nhân trực tiếp sở hữu kho chứa thóc, gạo đúng quy chuẩn theo quy định thực hiện mua số thóc, gạo lâm thời trữ trên; song song phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở đồng bằng sông Cửu Long trong việc phân bổ chỉ tiêu mua lâm thời trữ và chỉ đạo, hướng dẫn việc công ty mua lâm thời trữ thóc, gạo.

Các thương nhân thực hiện mua thóc, gạo lâm thời trữ theo cơ chế thị trường, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh.

Điều năm.

a) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cụ thể việc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Quyết định này, bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện việc hỗ trợ lãi suất nêu trên.

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định, hướng dẫn 1 số ngân hàng thương mại thực hiện việc cho vay mua lâm thời trữ thóc, gạo.

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với Hiệp hội Lương thực Việt Nam trong việc phân bổ chỉ tiêu và chỉ đạo, hướng dẫn việc mua lâm thời trữ thóc, gạo; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc mua lâm thời trữ thóc, gạo trên địa bàn.

d) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở đồng bằng sông Cửu Long và Hiệp hội Lương thực Việt Nam kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua lâm thời trữ thóc, gạo theo đúng quy định tại Quyết định này; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Điều sáu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều bảy. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở đồng bằng sông Cửu Long, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các thương nhân được giao thực hiện mua lâm thời trữ thóc, gạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW ở ĐBSCL;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ; KTN, TKBT, TH, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)


Nguyễn Tấn Dũng
 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download