hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đặng Thúc Hứa, Nghệ An, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Đặng Thúc Hứa, Nghệ An có 6 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Môn Hóa học khối A,Đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia lần hai 5 2015 môn Hóa học trường THPT Đặng Thúc Hứa, Nghệ An là đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án, giúp các bạn thử sức trước kì thi THPT Quốc gia 2015 sắp đến. Mời các bạn cùng tham khảo nhằm đạt kết qua tốt trong bài thi của mình.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học

SỞ GD – ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA

 

THI THỬ THPTQG LẦN II NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài:  90phút; 
(50 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................

Cho biết: Fe = 56, O = 16, N= 14, Cu = 64, H = một, Ag = 108, Mg = 24, Na = 23, Cl = 35,năm, P = 31, S = 32, Ba = 137, Al = 27, Li = bảy, K = 39, Rb = 85, Cs = 133.

Câu 1: Cho các nhận xét sau:

 1. Trong công nghiệp nước javen được điều chế bằng cách sục Cl2 vào dung dịch NaOH.
 2. Sục O3 vào dung dịch KI (có nhỏ 1 vài giọt hồ tinh bột) thấy dung chuyển dịch sang màu xanh.
 3. Tất cả phản ứng hóa học mà oxi tham gia là phản ứng oxi hóa khử, trong đó oxi là chất oxi hóa.
 4. Trong thực tế người ta thường sử dụng lưu huỳnh để nhặt nhạnh thủy ngân rơi vãi.
 5. Từ HF → HCl → HBr → HI cả tính axit và tính khử đều tăng dần.
 6. Từ HClO → HClO2 → HClO3 → HClO4 tính axit tăng dần còn tính oxi hóa giảm dần.

Số nhận xét đúng là:

A. 3.             B. sáu.               C. năm.               D. 4.

Câu 2: Có bao nhiêu nguyên tố mà nguyên tử của nó có phân lớp electron lớp ngoài cùng là 4s1.

A. một.             B. hai.               C. 3.               D. 4.

Câu 3: Sục 11,hai lít H2S ở (đktc) vào V lít dung dịch hổ lốn NaOH 1M và KOH 1M, tới phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được 25,sáu gam chất rắn khan. Giá trị của V gần giá trị nào nhất sau đây:

A. 0,năm.           B. 0,một.            C. 0,25.           D. 0,4.

Câu 4: Hợp chất hữu cơ X có CTPT C7H6O3, X chứa nhân thơm, X tác dụng với NaOH tỉ lệ 1:3. Số đồng phân của X thỏa mãn là:

A. 3.             B. một.                C. hai.                D. 4.

Câu 5: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa khử:

A. Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O    B. SO2 + 2H2S → 3S + H2O

C. Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O                 D. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai:

A. Trong phân tử triolein có 3 liên kết π.

B. Muối Na hoặc K của axit béo được gọi là xà phòng.

C. Khi hiđro hóa hoàn toàn chất béo lỏng sẽ thu được chất béo rắn.

D. Xà phòng không thích hợp với nước cứng vì tạo kết tủa với nước cứng.

Câu 7: Cho m gam hổ lốn CuSO4 và NaCl vào nước thu được dung dịch X. Điện phân X với điện cực trơ, màng ngăn xốp, tới khi trên catot thu được 4,48 lít khí ở (đktc) thì dừng điện phân. Khi đó thu được dung dịch Y và trên anot thu được sáu,72 lít khí ở (đktc). Dung dịch Y hòa tan tối đa 10,hai gam Al2O3. Giá trị lớn nhất của m là:

A. 53,25 gam.    B. 61,85 gam.     C. 57,55 gam.         D. 77,25 gam.

Câu 8: Cho m gam bột Fe tác dụng với dung dịch HNO3, tới phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A, hai gam chất rắn B và sáu,72 lít NO ở (đktc) sản phẩm khử độc nhất. Giá trị của m là:

A. 22,4 gam.      B. 20 gam.         C. 27,hai gam.           D. 18,8 gam.

Câu 9: Hỗn hợp X chứa N2 và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 3,sáu. Nung X trong xúc tác, nhiệt độ thu để tổng hợp NH3 thu được hổ lốn khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 4,năm. Hiêu suất phản ứng tổng hợp NH3 là:

A. 50%.             B. 75%.             C. 25%.                   D. 37.5%.

Câu 10: Ancol etylic không tác dụng với chất nào sau đây:

A. Na.               B. NaOH.            C. CuO.                  D. O2.

Câu 11: Cho các nhận xét sau:

 1. Khi cho anilin vào dung dịch HCl dư thì tạo thành dung dịch đồng nhất trong suốt.
 2. Khi sục CO2 vào dung dịch natriphenolat thì thấy vẩn đục.
 3. Khi cho Cu(OH)2 vào dung dịch saccarozơ ở nhiệt độ thường thì xuất hiện dung dịch màu xanh.
 4. Dung dịch HCl, dung dịch NaOH đều có thể nhận diện anilin và phenol trong các lọ riêng biệt.
 5. Để nhận diện glixerol và saccarozơ có thể dùng Cu(OH)2 trong môi trường kiềm và đun nóng.

Số nhận xét đúng là:
A. 3.                 B. 4.                  C. hai.                       D. một.

Câu 12: Cho 39,84 gam hổ lốn F gồm Fe3O4 và kim loại M vào dung dịch HNO3 đun nóng, khuấy đều hổ lốn để phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít NO2 sản phẩm khử độc nhất (ở đktc), dung dịch G và 3,84 gam kim loại M. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch G thu được kết tủa K. Nung K trong không khí tới khối lượng không đổi thu được 40 gam chất rắn R. Biết M có hóa trị không đổi trong các phản ứng trên. % khối lượng của M trong F gần nhất với giá trị nào sau đây:

A. 40%.            B. 32%.              C. 10%.                  D. 50%.

Câu 13: Nhận xét sai là:

A. Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng % khối lượng P có trong thành phần của nó.

B. Phân NPK được gọi là phân hổ lốn.

C. Phân kali giúp thúc đẩy nhanh quá trình tạo thành các chất đường, bột, xơ, dầu, tăng cường sức chống rét, chống sâu bệnh và chịu hạn của cây.

D. Không nên bón vôi và phân đạm, phân lân cùng 1 lúc.

Câu 14: Khi cho 9,hai gam glixerol tác dụng với Na vừa đủ thu được V lít H2 ở (đktc). Giá trị của V là:

A. hai,24 lít.              B. sáu,72 lít.               C. một,12 lít.                D. 3,36 lít.

Câu 15: Cho các nguyên tố với số hiệu nguyên tử như sau: X (Z = 19), Y (Z = 12), E (Z = 16), T (Z = 9). Thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử là:

A. X < Y < E < T.    B. T < E < Y < X.     C. T < Y < E < X.      D. X < E < Y < T.

Câu 16: Cho các nhận xét sau:

 1. Cr(OH)2 tan được trong dung dịch HCl, nhưng không tan được trong dung dịch NaOH.
 2. Tương tự Al và Fe, Cr không tác dụng với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.
 3. Cr2O3 được dùng để tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh.
 4. CrO3 là oxit axit song song là chất oxi hóa rất mạnh.
 5. Khi cho NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung chuyển dịch từ màu da cam sang màu vàng.

Số nhận xét đúng là:

A. hai.              B. 3.                C. 4.                 D. năm.

Câu 17: Cho 46,8 gam hổ lốn CuO và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:1) tác dụng vừa đủ V lít dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của V là:

A. 0,năm.           B. 0,25.             C. 0,75.            D. một.

Câu 18: Sục V lít CO2 ở (đktc) vào 400 ml dung dịch hổ lốn Ba(OH)2 1M và NaOH 1M, tới phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và kết tủa E. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X thu được 13,44 lít CO2 ở (đktc). Giá trị của V là:

A. 17,92 lít.    B. 20,16 lít.        C. 13,44 lít.      D. 22,4 lít.

Câu 19: Khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng hiệu ứng nhà kính làm trái đất nóng lên.

A. CO.           B. SO2.             C. Cl2.             D. CO2.

Câu 20: Cho phản ứng:

Biết rằng a + b > c và khi tăng nhiệt độ từ 5000C lên 7000C thấy tỉ khối của hổ lốn khí so với hiđro là giảm. Nhận xét nào sau đây là sai.

A. Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt.

B. Khi tăng nhiệt độ cân bằng phản ứng chuyển dịch theo chiều nghịch.

C. Khi tăng nhiệt độ tốc độ phản ứng thuận giảm.

D. Khi tăng áp suất cân bằng phản ứng chuyển dịch theo chiều thuận.

Đá án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học

Đáp án mã đề 132

1

C

11

B

21

B

31

A

41

C

2

C

12

A

22

C

32

C

42

A

3

C

13

A

23

B

33

A

43

D

4

A

14

D

24

D

34

B

44

C

5

A

15

B

25

D

35

D

45

C

6

A

16

D

26

B

36

D

46

D

7

B

17

C

27

B

37

A

47

B

8

C

18

B

28

D

38

A

48

C

9

A

19

D

29

A

39

B

49

C

10

B

20

C

30

D

40

A

50

A

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download