hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 08/2010/TT-BGTVT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 08/2010/TT-BGTVT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Cơ cấu tổ chức,Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra đường bộ

Thông tư số 08/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra đường bộ. 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-------------

Số: 08/2010/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra đường bộ
____________________________

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 5 2008;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng sáu 5 2004;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 5 2002, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 5 2008;

Căn cứ Nghị định số 136/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng sáu 5 2004 của Chính phủ về doanh nghiệp và hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Giao thông vận chuyển,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra đường bộ như sau:

Điều một. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra đường bộ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giao thông đường bộ.

2. Thông tư này áp dụng đối với lực lượng Thanh tra đường bộ, bao gồm: Thanh tra Bộ Giao thông vận chuyển, Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thanh tra Sở Giao thông vận chuyển và các doanh nghiệp, cá nhân có liên quan tới hoạt động thanh tra chuyên ngành về giao thông đường bộ.

Điều hai. Phạm vi hoạt động của Thanh tra đường bộ

1. Thanh tra Bộ Giao thông vận chuyển thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ quản lý Nhà nước về giao thông vận chuyển đường bộ của Bộ Giao thông vận chuyển.

2. Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ quản lý Nhà nước của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

3. Thanh tra Sở Giao thông vận chuyển thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ quản lý Nhà nước về giao thông vận chuyển đường bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và khuôn khổ quản lý quốc lộ được ủy thác cho Sở Giao thông vận chuyển.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra đường bộ

1. Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo đảm tiêu chuẩn công nghệ của công trình đường bộ, cụ thể như sau:

a) Thực hiện quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

b) Áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn công nghệ công trình đường bộ; bảo đảm yêu cầu công nghệ và an toàn giao thông của công trình đường bộ;

c) Bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ đang khai thác;

d) Quản lý, bảo trì đường bộ;

đ) Quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ;

e) Đấu nối vào đường chính;

g) Thẩm định an toàn giao thông đối với công trình đường bộ.

2. Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận chuyển và dịch vụ hỗ trợ vận chuyển tại cơ sở kinh doanh vận chuyển đường bộ, điểm ngừng xe, đỗ xe trên đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm ngừng nghỉ, trạm kiểm tra trọng tải xe, trạm thu phí và khi phát hiện dụng cụ (có hành vi vi phạm) ngừng, đỗ trên đường bộ, cụ thể như sau:

a) Vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định; bằng xe buýt; bằng xe taxi; theo hiệp đồng và di chuyển khách du lịch bằng xe ô tô;

b) Vận tải hàng hóa thông thường; vận chuyển hàng hóa bằng xe taxi tải; di chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; di chuyển hàng nguy hiểm;

c) Dịch vụ hỗ trợ vận chuyển đường bộ, bao gồm: dịch vụ tại bến xe, bãi đỗ xe, trạm ngừng nghỉ, đại lý vận chuyển, đại lý bán vé, dịch vụ gom hàng, dịch vụ chuyển tải, dịch vụ kho hàng, dịch vụ cứu hộ vận chuyển đường bộ.

3. Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (trừ hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe của lực lượng quân đội, công an), cụ thể như sau:

a) Điều kiện, tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo lái xe;

b) Tổ chức đào tạo lái xe; thực hiện nội dung, chương trình, lưu lượng đào tạo của cơ sở đào tạo;

c) Điều kiện, tiêu chuẩn của trung tâm sát hạch lái xe;

d) Tổ chức kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ;

đ) Cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và chứng chỉ bồi bổ kiến thức pháp luật cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

4. Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động kiểm định an toàn công nghệ và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; đăng ký, đăng kiểm xe máy chuyên dùng, cụ thể như sau:

a) Điều kiện, tiêu chuẩn của Trung tâm đăng kiểm dụng cụ giao thông cơ giới đường bộ;

b) Thực hiện quy trình kiểm định của Trung tâm đăng kiểm dụng cụ giao thông cơ giới đường bộ;

c) Điều kiện, tiêu chuẩn của đăng kiểm viên và các chức danh khác của Trung tâm đăng kiểm dụng cụ giao thông cơ giới đường bộ;

d) Tổ chức thực hiện đăng ký xe máy chuyên dùng.

5. Giám sát đột xuất kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, cụ thể như sau:

a) Thanh tra đường bộ được phân công giám sát kỳ sát hạch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giám sát theo quy định tại Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng sáu 5 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

b) Khi phát hiện kỳ sát hạch có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Thanh tra viên hoặc Tổ trưởng Tổ giám sát báo cáo Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận chuyển trình Giám đốc Sở Giao thông vận chuyển hoặc Chánh Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam trình Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam quyết định thanh tra đột xuất kỳ sát hạch.

Trường hợp kiến nghị của Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận chuyển, Chánh Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam không được hài lòng thì có quyền bảo lưu và báo cáo Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận chuyển để có biện pháp xử lý theo quy định;

c) Tổ giám sát và Thanh tra viên được sử dụng dụng cụ, đồ vật công nghệ đã đồ vật trong quá trình giám sát.

6. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download