hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 18/2010/TT-BTP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 18/2010/TT-BTP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Quy định về Báo cáo viên pháp luật

Thông tư số 18/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp: Quy định về Báo cáo viên pháp luật. 

BỘ TƯ PHÁP
-----------
Số: 18/2010/TT-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định về Báo cáo viên pháp luật
---------------------

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 5 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 5 2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 5 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác rộng rãi, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân;

Bộ Tư pháp quy định về Báo cáo viên pháp luật như sau:

Điều một. Báo cáo viên pháp luật

Báo cáo viên pháp luật là các người được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại Thông tư này ra quyết định công nhận để thực hiện nhiệm vụ rộng rãi pháp luật.

Báo cáo viên pháp luật gồm:

1. Báo cáo viên pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các công ty chính trị - xã hội, công ty chính trị - xã hội - nghề nghiệp, công ty xã hội, công ty xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương (sau đây gọi là Báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương).

2. Báo cáo viên pháp luật của các cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các công ty chính trị - xã hội, công ty chính trị - xã hội - nghề nghiệp, công ty xã hội, công ty xã hội - nghề nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh).

3. Báo cáo viên pháp luật của các cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các công ty chính trị - xã hội, công ty chính trị - xã hội - nghề nghiệp, công ty xã hội, công ty xã hội - nghề nghiệp của các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Báo cáo viên pháp luật cấp huyện).

Điều hai. Tiêu chuẩn của Báo cáo viên pháp luật

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

2. Có lập trường chính trị vững vàng, đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật.

3. Được cơ quan, công ty nơi công tác giới thiệu.

4. Có trình độ Cử nhân luật đối với Báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương và cấp tỉnh; có trình độ Trung cấp luật trở lên đối với Báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

Trường hợp cá nhân không có bằng Đại học Luật, nhưng có bằng Đại học khác thì cần có thời gian công tác từ 05 5 trở lên đối với Báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương và từ 03 5 trở lên đối với Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và am hiểu pháp luật về lĩnh vực cần rộng rãi.

Điều 3. Yêu cầu hoạt động rộng rãi pháp luật của Báo cáo viên pháp luật

Hoạt động rộng rãi pháp luật của Báo cáo viên pháp luật phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

1. Tuân thủ pháp luật;

2. Nội dung rộng rãi pháp luật phải chính xác;

3. Dễ hiểu và có sức thuyết phục.

Điều 4. Phạm vi hoạt động của Báo cáo viên pháp luật

Báo cáo viên pháp luật trực tiếp rộng rãi pháp luật tại cơ quan, công ty nơi mình công tác và tham gia rộng rãi pháp luật cho các đối tượng khác khi có yêu cầu.

Điều năm. Thẻ Báo cáo viên pháp luật

1. Thẻ Báo cáo viên pháp luật xác định tư cách pháp lý của Báo cáo viên khi thực thi nhiệm vụ rộng rãi pháp luật.

2. Mẫu Thẻ Báo cáo viên pháp luật do Bộ Tư pháp hợp nhất phát hành.

Điều sáu. Thẩm quyền công nhận và cấp Thẻ Báo cáo viên pháp luật

1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định công nhận và cấp Thẻ cho Báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định công nhận và cấp Thẻ cho Báo cáo viên pháp luật cùng cấp.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download