hoặc
Tài liệu học tập Mẫu số 02-BH: Thẻ quầy hàng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu số 02-BH: Thẻ quầy hàng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Mẫu chứng từ kế toán bán hàng

Thẻ quầy hàng là chứng từ theo dõi số lượng và giá trị hàng hóa trong quá trình nhập và bán tại quầy hàng, giúp cho người bán hàng thường xuyên nắm bắt tình hình nhập, xuất, tồn quầy. Là căn cứ để kiểm tra, quản lý hàng hóa và lập bảng kê bán hàng từng ngày (kỳ)...

Đơn vi:………..            

Bộ phận:……….

Mẫu số: 02-BH
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 THẺ QUẦY HÀNG

Ngày lập thẻ: ............................................... Tờ số: ........................................................

- Tên hàng: ................................................... Quy cách: .................................................

- Đơn vị tính: ............................................... Đơn giá: .....................................................

Ngày tháng


Tên người bán hàng


Tồn đầu ngày (ca)


Nhập từ kho trong ngày (ca)


Nhập khác trong ngày (ca)


Cộng tồn đầu ngày (ca) và nhập trong ngày (ca)


Xuất bán

Xuất khác

Tồn cuối ngày (ca)


Lượng Tiền Lượng Tiền
A B 1 2 3 4 = một + hai + 3 5 6 7 8 9
 

 

 

 

 

                 
  Cộng                  
                        Người lập
                        (Ký, họ tên)
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download