hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 222/QĐ-BTTTT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 222/QĐ-BTTTT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Khoa học công nghệ,Về việc thừa nhận Phòng đo kiểm

Quyết định 222/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 11 tháng 03 5 2013 về việc thừa nhận Phòng đo kiểm.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
--------
Số: 222
/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 5 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG ĐO KIỂM

---------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24/6/2011 sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT ngày 29/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn trang bị viễn thông với Việt Nam chỉ định;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Thừa nhận phòng đo kiểm:

TUV SUD America, Inc. – US0163

Địa chỉ: Oakwood Town Road, Millville, MN 55957-0255 USA

(đã được Viện tiêu chuẩn và công nghệ nhà nước Hoa Kỳ (NIST) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng hầu hết các yêu cầu về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn trang bị viễn thông với Việt Nam chỉ định theo Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT với khuôn khổ thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều hai. Phòng đo kiểm có tên tại Điều một có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực tới ngày 31/03/2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều một và các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thành Hưng

PHỤ LỤC
PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN

(kèm theo Quyết định số 222/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 3 5 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Thông tin về Phòng đo kiểm

Tên phòng đo kiểm: TUV SUD America, Inc. – US0163

Địa chỉ: Oakwood Town Road, Millville, MN 55957-0255 USA

Người liên lạc: Mr. Jim Mills

Điện thoại: +1 (651) 604-3490

Email: jmills@tuvam.com

2. Phạm vi được thừa nhận 

TT Tên sản phẩm Quy định kỹ thuật
1 Thiết bị đầu cuối  
1.1 Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao diện xấp xỉ 2 dây

TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003

1.2  Máy dế yêu không dây (loại kéo dài thuê bao) QCVN 18:2010/BTTTT
TCVN 7317:2003
1.3 Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng ISDN sử dụng tốc độ truy hỏi nhập căn bản (BRA) TCVN 7189:2009
TCVN 7317:2003
1.4 Máy dế yêu GSM (Pha hai và 2-) QCVN 12:2010/BTTTT
1.5  Máy dế yêu CDMA

QCVN 13:2010/BTTTT
QCVN 15:2010/BTTTT

1.6 Thiết bị đầu cuối PHS QCVN 11:2010/BTTTT
2 Thiết bị vô tuyến  
2.1 Thiết bị vô tuyến hoạt động trong băng tần hai,4GHz sử dụng công nghệ trải phổ QCVN 54:2011/BTTTT
2.2 Thiết bị vô tuyến trong dải tần từ 9kHz tới 25MHz QCVN 55:2011/BTTTT
QCVN 18:2010/BTTTT
3 Thiết bị công nghệ thông tin  
3.1 Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ (desktop, server) TCVN 7189:2009
3.2 Máy tính xách tay (laptop and portable computer) TCVN 7189:2009
3.3 Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA) TCVN 7189:2009
3.4 Thiết bị định tuyến (router) TCVN 7189:2009
3.5 Thiết bị tụ tập (hub) TCVN 7189:2009
3.6 Thiết bị chuyển mạch (switch) TCVN 7189:2009
3.7 Thiết bị cổng (gateway) TCVN 7189:2009
3.8 Thiết bị cầu (bridge) TCVN 7189:2009
3.9 Thiết bị tường lửa (firewall) TCVN 7189:2009
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download