hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị cấp phép dạy thêm, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị cấp phép dạy thêm có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Giáo dục - Đào tạo,Dùng cho nhà trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP DẠY THÊM

(Tập thể)

Kính gửi: ………………………………………………

Tôi công ty, cá nhân:....................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................

Số điện thoại liên lạc:………………………………………………...........

Sau khi nghiên cứu Quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT và Văn bản quy định về dạy thêm học thêm của UBND tỉnh, thành phố, chúng tôi yêu cầu được cấp giấy phép dạy thêm.

Tên cơ sở dạy thêm:…………………………………………………….....

Địa điểm:………………………………………………………………….

Số phòng học:…………….trong đó……….phòng loại………........m2

…………phòng loại…….........m2

...…………phòng loại….....….m2

Cơ sở vật chất và lớp học bảo đảm yêu cầu tại Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế.

Giáo viên: (có danh sách kèm theo)

Thực hiện dạy thêm (ghi số liệu theo dự kiến)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download