hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1426/VPCP-KTN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1426/VPCP-KTN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giao thông vận tải,Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc ở Việt Nam

Công văn 1426/VPCP-KTN về suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc ở Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 1426/VPCP-KTN
V/v: Suất vốn đầu tư xây dựng
đường ô tô cao tốc ở Việt Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 5 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông chuyên chở, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xét yêu cầu của Bộ Xây dựng (công văn số 129/BXD-KTXD ngày 22 tháng 01 5 2013) về báo cáo suất đầu tư xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý báo cáo của Bộ Xây dựng tại công văn nêu trên.

2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông chuyên chở công ty xây dựng và công bố suất đầu tư xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam để phục vụ công tác quản lý đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc hiệu quả.

3. Giao Bộ Giao thông vận tải:

a) Xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về phát triển và quản lý khai thác đường ô tô cao tốc. Hoàn chỉnh tiêu chuẩn giao diện đường ô tô cao tốc cho phù hợp, bảo đảm các yếu tố kinh tế - công nghệ, nâng cao hiệu quả dự án đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc.

b) Quản lý chặt chẽ chất lượng khâu lập dự án (báo cáo nghiên cứu khả thi), các giải pháp giao diện khi đầu tư xây dựng đường cao tốc (trong đó đặc trưng lưu ý việc xác định cấp đường ô tô cao tốc) phải phù hợp với các vùng địa hình, địa chất, thủy văn.

c) Khi triển khai các dự án, gói thầu xây dựng đường ô tô cao tốc, công tác giải phóng mặt bằng phải được thực hiện đúng kế hoạch, phải có đủ nguồn vốn bảo đảm tiến độ xây dựng công trình như phê chuẩn y trong dự án mới triển khai thi công;

d) Tăng cường áp dụng các công nghệ mới, nguyên liệu mới, sử dụng các giải pháp công nghệ hà tiện, hợp lý trong quản lý - xây dựng - khai thác đường ô tô cao tốc.

đ) Tăng cường công tác quản lý quy hoạch đường ô tô cao tốc; kiểm tra, kiểm soát quá trình triển khai xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện không đúng các quy định làm giảm chất lượng, tăng chi phí không hợp lý, dự án bị kéo dài tiến độ gây lãng phí vốn đầu tư.

e) Có chính sách phát triển nguồn nhân lực, mở rộng các hình thức đào tạo trong và ngoài nước về quản lý - xây dựng - khai thác đường ô tô cao tốc nhằm nâng cao năng lực của các chủ thể tham gia như Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Tư vấn, Nhà thầu.

4. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Quản lý chặt chẽ quỹ đất phục vụ triển khai xây dựng đường cao tốc, tránh tăng khối lượng giải phóng mặt bằng khi triển khai xây dựng; công ty thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ các dự án.

b) Rà soát điều chỉnh các quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn cho phù hợp với quy hoạch đường ô tô cao tốc theo hướng ưu tiên cho việc đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc.

c) Rà soát, bổ sung các mỏ khoáng sản làm nguyên liệu xây dựng thông thường phục vụ cho xây dựng đường ô tô cao tốc, song song quản lý chặt chẽ việc cung cấp nguyên liệu xây dựng, không để tình trạng đầu cơ, tăng giá khi triển khai xây dựng đường ô tô cao tốc.

d) Tuân thủ theo đúng quy hoạch, dự án đầu tư được chuẩn y, tránh yêu cầu bổ sung thêm các hạng mục công trình khi dự án đã triển khai thi công làm phát sinh chi phí. Trường hợp cần thiết phải bổ sung theo yêu cầu của địa phương thì các địa phương chịu trách nhiệm tự bố trí kinh phí để thực hiện.

đ) Hướng dẫn, di chuyển nhân dân địa phương di chuyển qua đường cao tốc bằng hệ thống đường gom và cầu vượt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông chuyên chở và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, CA;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, V.I, V.III, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)


Nguyễn Hữu Vũ

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download