hoặc
Tài liệu học tập Công văn số 4477/ BHXH-NVGĐ1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn số 4477/ BHXH-NVGĐ1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Bảo hiểm,Đăng ký KCB ban đầu tại các bệnh viện tuyến TW năm 2013

Công văn số 4477/ BHXH- NVGĐ1 về việc đăng ký KCB ban đầu tại các bệnh viện tuyến TW 5 2013.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI

-----------------------

Số: 4477/BHXH-NVGĐ1
V/v đăng ký KCB ban đầu tại các bệnh viện
tuyến TW 5 2013.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 5 2012
 

Kính gửi:

- Các phòng nghiệp vụ;
- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã.

 

Vừa qua Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội nhận được đa dạng ý kiến của các tổ chức sử dụng lao động và đối tượng tham gia BHYT về việc đăng ký KCB ban đầu 5 2013 tại các bệnh viện tuyến TW do Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến thuộc BHXH Việt Nam ký hiệp đồng.

Căn cứ ý kiến kết luận tại cuộc họp giữa BHXH TP Hà Nội và BHXH Việt Nam ngày 29/11/2012. Để bảo đảm quyền lợi của đối tuợng tham gia BHYT phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn Thủ đô, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội hướng dẫn thực hiện nhất thời việc đăng ký KCB ban đầu 5 2013 tại các bệnh viện Hữu Nghị, bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh viện YHCT quân đội, bệnh viện YHCT Trung ương, bệnh viện E như sau:

- Ngoài các đối tượng phục vụ theo quy định, các đối tượng đã đăng ký KCB ban đầu 5 2012 tại các bệnh viện trên sẽ được tiếp tục đăng ký 5 2013 giả dụ có ước vọng.

- Đối với bệnh viện E, từng bước giảm số lượng thẻ đăng ký KCB ban đầu theo đúng quy định. Trước mắt trong 5 2013, số thẻ đăng ký ban đầu không vượt quá 80.000 thẻ.

- Từ 5 2014 từng bước giảm số thẻ đăng ký KCB ban đầu tại các bệnh viện tuyến TW theo lộ trình, bảo đảm số lượng thẻ BHYT phù hợp tại các bệnh viện tuyến TW theo quy định của Luật BHYT.

- Phòng cấp sổ thẻ tổng hợp số thẻ BHYT phát hành đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB căn cứ trên dữ liệu của BHXH các quận, huyện, thị xã chuyển phòng Nghiệp vụ giám định một,hai truớc ngày 05 hàng tháng.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc phát hành thẻ BHYT tại các bệnh viện tuyến trung ương, theo nơi cư trú hoặc nơi công tác; đối với khu vực giáp ranh phù hợp khoảng cách nơi cư trú, nơi công tác giữa địa bàn các quận, huyện của đối tuợng tham gia BHYT với các bệnh viện trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam (để báo cáo);
- Giám đốc, các PGĐ (đề chỉ đạo);
- Website BHXH TP Hà Nội;
- Lưu: VT, phòng NVGĐ1 (02 bản).
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Đức Hoà
 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download