hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1110/TCHQ-GSQL, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1110/TCHQ-GSQL có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Nhập khẩu lô hàng rượu

Công văn 1110/TCHQ-GSQL về du nhập lô hàng rượu do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 1110/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập khẩu lô hàng rượu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 5 2013 

Kính gửi:

Công ty TNHH XNK rượu Châu Âu
(Số 11, Ngõ 13 Đường Chu Văn An, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

Trả lời Đơn đề nghị ngày 01/3/2013 của Công ty TNHH XNK rượu Châu Âu về việc giải quyết thông quan cho lô hàng rượu du nhập, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết 1 số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thì hàng hóa xuất khẩu, du nhập được áp dụng các chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, du nhập có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Do vậy, trường hợp Công ty làm thủ tục du nhập rượu đăng ký tờ khai hải quan từ ngày 01/01/2013 thì phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, buôn bán rượu.

Theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP thì: "Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép buôn bán sản phẩm rượu mà vẫn còn thời hạn thì không phải xin cấp lại giấy phép". Đề nghị Công ty kiểm tra lại Giấy phép sản xuất buôn bán rượu đã được cấp giả dụ vẫn còn thời hạn hiệu lực thì xuất trình cho cơ quan hải quan để làm thủ tục thông quan cho lô hàng du nhập theo quy định dẫn trên.

Khoản 4 Điều 20 Nghị định 94/2012/NĐ-CP về du nhập rượu: "Chỉ có doanh nghiệp có Giấy phép buôn bán phân phối sản phẩm rượu mới được du nhập trực tiếp rượu và phải chịu trách nhiệm về chất lượng an toàn thực phẩm của rượu nhập khẩu". Theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP thì Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép buôn bán phân phối sản phẩm rượu. Việc giải quyết thông quan cho lô hàng rượu du nhập khi chưa có Giấy phép buôn bán phân phối sản phẩm rượu không thuộc thẩm quyền của cơ quan Hải quan, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương để được giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download