hoặc
Tài liệu học tập Công văn 625/TCT-TNCN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 625/TCT-TNCN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Thuế thu nhập cá nhân của Ông Eduardo Carlso Domiguez

Công văn 625/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân của Ông Eduardo Carlso Domiguez do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
Số: 625/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN của Ông
Eduardo Carlso Domiguez

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 5 2013    

Kính gửi: Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam - CN Huế

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 128/CV-HBIVN-HUE ngày 26/10/2012 của Công ty TNHH Hansbrands Việt Nam - Chi nhánh Huế (viết tắt là Hbi Việt Nam) yêu cầu hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) đối với khoản đóng góp bảo hiểm tại nước ngoài của Ông Eduardo Carlso Domiguez - cá nhân nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam 5 2010. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính:

“3.3.hai. Cá nhân người nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam… có thu nhập từ kinh doanh, từ lương bổng, tiền công ở nước ngoài tham gia đóng các khoản bảo hiểm yêu cầu theo quy định của nhà nước cá nhân cư trú mang quốc tịch tương đương quy định của pháp luật Việt Nam như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp yêu cầu và các khoản bảo hiểm yêu cầu khác (nếu có) thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó vào thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ lương bổng, tiền công khi tính thuế thu nhập cá nhân.

a) Căn cứ xác định các khoản bảo hiểm được trừ:… các chứng từ chứng minh đã nộp các khoản bảo hiểm yêu cầu theo quy định của nước ngoài.

Chứng từ chứng minh bao gồm: chứng từ thu tiền của cơ quan bảo hiểm hoặc xác nhận của cơ quan chi trả thu nhập về số tiền bảo hiểm đã khấu trừ, đã nộp (trường hợp cơ quan chi trả nộp thay)”

- Theo hướng dẫn tại công văn số 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010 của Tổng cục Thuế: “2. Trường hợp cá nhân nhận lương sau thuế (lương NET) và được công ty, cá nhân trả thu nhập trả thay 1 số khoản như: bảo hiểm yêu cầu, bảo hiểm tình nguyện, tiền nhà,… thì việc quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế được thực hiện theo cách chỉ quy đổi phần lương sau thuế (lương NET) (đã giảm trừ gia cảnh) sang thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại công văn số 1578/TCT-TNCN ngày 28/4/2009 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quy đổi từ thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế, sau đó cộng với các khoản thu nhập chịu thuế khác mà công ty, cá nhân trả thu nhập trả ngay cho cá nhân để xác định thu nhập tính thuế TNCN”

* Qua xem xét tài liệu Hbi Việt Nam gởi kèm công văn: Thư bổ nhiệm, Thư xác nhận thu nhập 5 2010 theo mẫu số 20/TXN-TNCN; Bảng tổng hợp các loại bảo hiểm do Hbi Mỹ đóng góp cho ông Eduardo Domiguez 5 2010 được Hbi Mỹ xác nhận cho thấy:

- Tại bảng tổng hợp các loại bảo hiểm: Khoản Total Payroll Fringes là tổng các khoản bảo hiểm yêu cầu và bảo hiểm không yêu cầu do Hbi Mỹ đóng góp vào các quỹ bảo hiểm tại Mỹ. Như vậy, Payroll Fringes trong trường hợp này là thu nhập tăng thêm của cá nhân nhận được dưới hình thức là khoản lợi ích không bằng tiền từ việc đóng bảo hiểm cho cá nhân của chủ lao động.

- Tại thư bổ nhiệm nêu rõ: “Ông sẽ tiếp tục được hưởng các chế độ phúc lợi tại Mỹ bao gồm BHXH, BHYT v.v. Công ty đang xem xét nhằm bảo đảm ông được hưởng chế độ, chính sách bảo hiểm y tế phù hợp trong thời gian công tác tại Việt Nam”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và thực tiễn đóng góp các khoản bảo hiểm thì:

+ Đối với các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc: không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân giả dụ các bảo hiểm yêu cầu này đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính).

Trường hợp không chứng minh được là bảo hiểm yêu cầu có tính chất tương đương như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, … theo quy định của pháp luật Việt Nam được xác định là khoản bảo hiểm do Hbi Mỹ trả hộ cá nhân và phải tính vào thu nhập trước thuế (Thu nhập Gross) để xác định thu nhập chịu thuế của Ông Ecuardo Carlso Domiguez theo hướng dẫn tại công văn số 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010 của Tổng cục Thuế.

+ Đối với bảo hiểm không bắt buộc: Do công ty đóng góp hộ cá nhân, nên tính vào thu nhập trước thuế (Thu nhập Gross) để xác định thu nhập chịu thuế của Ông Ecuardo Carlso Domiguez theo hướng dẫn tại công văn số 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010 của Tổng cục Thuế.

Đề nghị Hbi Việt Nam liên hệ trực tiếp với Cục thuế địa phương song song xuất trình các căn cứ và chứng từ chứng minh để được xác định cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam - Chi nhánh Huế được biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Cao Anh Tuấn

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download