hoặc
Tài liệu học tập Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Số: …………..

………, ngày …… tháng ….. 5 ……. 

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT TỒN TẠI DO BỊ CHIA/BỊ HỢP NHẤT/BỊ SÁP NHẬP

Kính gửi: Phòng Đăng ký buôn bán tỉnh, thành phố ……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):....................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:..............................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai giả dụ không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):      

Thông báo về việc công ty chấm dứt sự tồn tại do:

(Nội dung này được ghi tương ứng với từng trường hợp)

(1) Đã bị chia thành các công ty sau:

- Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ................................................................................

Mã số doanh nghiệp:................................................................................................................

Địa chỉ hội sở chính:..................................................................................................................

Do ………………………………………………………………… cấp ngày..........................................

- Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .................................................................................

Mã số doanh nghiệp:................................................................................................................

Địa chỉ hội sở chính:..................................................................................................................

Do …………………………………………………………. cấp ngày..................................................

(2) Đã bị hợp nhất thành công ty sau:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................................

Mã số doanh nghiệp:................................................................................................................

Địa chỉ hội sở chính:..................................................................................................................

Do ……………………………………………………….. cấp ngày.....................................................

(3) Đã bị sáp nhập vào công ty sau:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................................

Mã số doanh nghiệp:................................................................................................................

Địa chỉ hội sở chính:..................................................................................................................

Do …………………………………………………………. cấp ngày..................................................

Công ty cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 Các giấy tờ gởi kèm:
- ……………………….
- ………………………
- ………………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download