hoặc
Tài liệu học tập Mẫu đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch dành cho công ty du lịch, lữ hành, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch dành cho công ty du lịch, lữ hành có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Biểu mẫu Xuất nhập cảnh

Mẫu yêu cầu cấp giấy phép tham quan du lịch dành cho công ty du lịch, lữ hành

CÔNG TY.............

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Số: ................      

..........., ngày...........tháng........5.........

Kính gửi:……………………………

Đề nghị quý Cục giải quyết cho....... người nước ngoài vào tham quan, du lịch từ.....giờ..... ngày....../...../201...  tới...... giờ....... ngày...../...../201... theo chương trình do Công ty chúng tôi tổ chức. Chi tiết cụ thể về số khách này như sau:

1. Đến từ nước/lãnh thổ............................. trên máy bay/tàu biển số.................. ngày...................... và sẽ đi tới nước/lãnh thổ.................

2. Quá cảnh cửa khẩu...................................... từ....... giờ..... ngày...../...../201... tới....... giờ..... ngày...../...../201...

3. Danh sách: 

STT

Họ và tên

(chữ in hoa)

Giới tính

Ngày tháng 5 sinh

Quốc tịch

Hộ chiếu số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ Công ty trực tiếp quản lý, hướng dẫn khách.......................................     Công ty chúng tôi xin bảo đảm quản lý, hướng dẫn khách tham quan, du lịch đúng quy định./. 

 Nơi  nhận:  
- Như trên;                                                                  
- Lưu:

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download