hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 177/2013/QĐ-QLCL, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 177/2013/QĐ-QLCL có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Quyết định 177/2013/QĐ-QLCL về phân công công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

Số: 177/QĐ-QLCL

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 5 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH  CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định 29/2008/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;

Căn cứ Luật Thanh tra 5 2010;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Thanh tra, Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều một. Phân công công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (danh sách kèm theo).

Điều hai. Công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản một, khoản 3 Điều 54 Luật thanh tra 2010 và quy định tại Điều 31 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP.

Điều 3. Trang phục, thẻ công chức, chế đội đối với công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 07/012/NĐ-CP.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều năm. Trưởng Phòng Thanh tra, Pháp chế; Chánh văn phòng, Trưởng các phòng Cơ quan Cục, Giám đốc các tổ chức thuộc Cục và các công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành nêu trại Điều một chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều năm (để thực hiện);
- Thanh tra Bộ NN&PTNT (báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Website, trang tin nội bộ;
- Lưu: VT, TTPC.

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Như Tiệp

 DANH SÁCH

CÔNG CHỨC ĐƯỢC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 177/QĐ-QLCL ngày 27/5/2013 của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

TT

Họ và tên

Đơn vị

1

Ngô Hồng Phong

Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm Thủy sản

2

Phạm Hoàng Đức

Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm Thủy sản

3

Trần Thị Mai Hương

Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm Thủy sản

4

Nguyễn Văn Bé

Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm Thủy sản

5

Nguyễn Quang Hưng

Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm Thủy sản

6

Vũ Thanh Hoa

Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm nông lâm sản và muối

7

Lê Lan Hương

Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm nông lâm sản và muối

8

Đỗ Thị Ngọc Huyền

Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm nông lâm sản và muối

9

Hoài Thị Thủy

Phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm nông lâm sản và muối

10

Khúc Tuấn Anh

Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Nam bộ

11

Cao Việt Hà

Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Nam bộ

12

Nguyễn Văn Lộc

Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Trung bộ

13

Phạm Văn Ngọc

Phòng Thanh tra, Pháp chế

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download