hoặc
Tài liệu học tập Thông tư quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,

Thông tư số 16/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

___________

Số: 16/2011/TT-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

                          Hà Nội, ngày 17 tháng 08 5 2011

THÔNG TƯ

quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

______________________ 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng sáu 5 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau: 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây viết tắt là Ngân hàng Nhà nước).

Điều hai. Đối tượng áp dụng

1. Các doanh nghiệp thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước bao gồm: các Vụ, Cục, Sở giao tiếp, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Văn phòng đại diện, doanh nghiệp trực thuộc khác và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các đơn vị);

2. Kiểm soát viên, kiểm toán viên và cán bộ làm công tác kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước;

3. Các doanh nghiệp, các nhân có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Hệ thống kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước là tổng thể các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu doanh nghiệp của doanh nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước được thiết lập phù hợp với các quy định của pháp luật và được doanh nghiệp thực hiện nhằm bảo đảm các nguồn lực được quản lý và sử dụng đúng pháp luật, đúng mục đích, tùng tiệm, hiệu quả; ngăn dự phòng rủi ro, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi gian lận, sai sót; cung cấp thông tin trung thực, dùng cho kịp thời cho việc ra các quyết định quản lý; bảo đảm thực hiện được các mục tiêu đã đề ra.

2. Kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước (gọi tắt là kiểm soát nội bộ) là công việc mà các cá nhân hoặc cá nhân của doanh nghiệp kiểm soát nội bộ chuyên trách tại doanh nghiệp kiểm tra việc thực hiện công việc của từng cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi các quy chế, cơ chế, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ có liên quan, nhằm bảo đảm an toàn tài sản, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra tại doanh nghiệp.

3. Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước (gọi tắt là kiểm toán nội bộ) là hoạt động kiểm tra, đánh giá 1 cách độc lập, khách quan về tính hầu hết, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp, từ đó đưa ra các kiến nghị, tư vấn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, góp phần bảo đảm cho doanh nghiệp hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật.

4. Người thân của kiểm soát viên, kiểm toán viên nội bộ trong Thông tư này được hiểu là bố (mẹ) đẻ, bố (mẹ) vợ (chồng), bố (mẹ) nuôi, vợ (chồng), con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột của kiểm soát viên, kiểm toán viên đó và vợ chồng của các người này.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download