hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 1467/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 1467/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Cơ cấu tổ chức,Về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương

Quyết định số 1467/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 1467
/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 5 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh
giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương
-----------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại Văn bản số 8592-CVNS/BTCTW ngày 12 tháng 8 5 2010;

Xét Tờ trình số 54/TTr-BCS ngày 29 tháng 06 5 2010 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương; Tờ trình số 53/TTr-BNV ngày 12 tháng 08 5 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và ông Trần Tuấn Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Thành ủy, HĐND TP Cần Thơ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
Vụ: KTN, ĐP, VPBCS (5);
- Lưu: VT, TCCV. TĐT
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download