hoặc
Tài liệu học tập Quyết định quy định thủ tục hành chính sử dụng tạm thời một phần lòng đường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa số 04/2015/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định quy định thủ tục hành chính sử dụng tạm thời một phần lòng đường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa số 04/2015/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Thủ tục hành chính sử dụng tạm thời một phần hè phố

Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND quy định thủ tục hành chính sử dụng tạm 1 phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành, xét theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận chuyển. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Quy định thủ tục hành chính sử dụng tạm 1 phần lòng đường

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 04/2015/QĐ-UBND  Nha Trang, ngày 30 tháng 03 5 2015


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ TRONG ĐÔ THỊ KHÔNG VÀO MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 5 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 5 2008;

Căn cứ Nghị định số ngày 24 tháng 02 5 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 5 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định về sử dụng tạm 1 phần lòng đường, lề đường - hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số ngày 04/2/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Điều 11 của Quy định về sử dụng tạm 1 phần lòng đường, lề đường - hè phố không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận chuyển,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thủ tục hành chính thực hiện sử dụng tạm 1 phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những nội dung quy định tại Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định về sử dụng tạm 1 phần lòng đường, lề đường - hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 04/2/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Điều 11 của Quy định về sử dụng tạm 1 phần lòng đường, lề đường - hè phố không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa trái với quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Chiến Thắng

QUY ĐỊNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ TRONG ĐÔ THỊ KHÔNG VÀO MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 03 5 2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về thủ tục hành chính sử dụng tạm 1 phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vào mục đích giao thông.

Điều hai. Đối tượng điều chỉnh

Tổ chức, cá nhân sử dụng tạm 1 phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông

1. Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm 1 phần hè phố không vào mục đích giao thông để thực hiện: Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; điểm trung chuyển nguyên liệu, phế truất thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình.

a) Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thị xã, thành phố.

b) Trình tự thực hiện:

 • Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thị xã, thành phố. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, giả dụ không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; giả dụ đúng quy định, viết giấy biên nhận và hứa trả kết quả.
 • UBND huyện, thị xã, thành phố tiến hành giám định hồ sơ; giả dụ đủ điều kiện, cấp giấy phép; trường hợp không cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

c) Hồ sơ đề nghị cấp phép bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm 1 phần hè phố không vào mục đích giao thông của cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng (theo)
 • Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép do tổ chức, cá nhân có nhu cầu tự thiết lập; bản vẽ phải bộc lộ rõ vị trí, tên tuyến đường, diện tích kích thước sử dụng (theo Phụ lục hai kèm theo Quy định này).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

g) Kết quả của việc thực hiện: Giấy phép sử dụng 1 phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông (theo Phụ lục 3 kèm theo Quy định này)

 • Đối với việc sử dụng tạm 1 phần hè phố trong đô thị để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước: thời hạn giấy phép tối đa 30 ngày. Trường hợp thời gian sử dụng tạm lớn hơn 30 ngày phải được Bộ Giao thông vận chuyển (đối với quốc lộ) hoặc UBND cấp tỉnh (đối với hệ thống đường địa phương) chấp nhận.
 • Đối với việc sử dụng tạm 1 phần hè phố trong đô thị làm điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội: thời hạn giấy phép không quá thời gian tổ chức hoạt động văn hóa đó.
 • Đối với việc sử dụng tạm 1 phần hè phố trong đô thị làm điểm trung chuyển nguyên liệu, phế truất thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình: Thời hạn giấy phép không quá thời gian xây dựng công trình đó. Thời gian sử dụng tạm hè phố từ 22 giờ đêm hôm trước tới sáu giờ sáng ngày hôm sau.

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Vị trí hè phố được phép sử dụng tạm không vào mục đích giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

 • Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt một,năm mét;
 • Hè phố có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm.

2. Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm 1 phần lòng đường không vào mục đích giao thông đối với: Điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị.

a) Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thị xã, thành phố.

b) Trình tự thực hiện:

 • Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thị xã, thành phố. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, giả dụ không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; giả dụ đúng quy định, viết giấy biên nhận và hứa trả kết quả.
 • UBND huyện, thị xã, thành phố tiến hành giám định hồ sơ, giả dụ đủ điều kiện, cấp giấy phép; trường hợp không cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

c) Hồ sơ đề nghị cấp phép bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm 1 phần lòng đường không vào mục đích giao thông của cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng (theo )
 • Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép do tổ chức, cá nhân có nhu cầu tự thiết lập; bản vẽ phải bộc lộ rõ vị trí, tên tuyến đường, diện tích kích thước sử dụng (theo Phụ lục hai kèm theo Quy định này).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

g) Kết quả của việc thực hiện: Giấy phép sử dụng 1 phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông (theo Phụ lục 3 kèm theo Quy định này)

 • Đối với việc sử dụng tạm 1 phần lòng đường để làm điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội: Thời hạn giấy phép không quá thời gian tổ chức hoạt động đó.
 • Đối với việc sử dụng tạm 1 phần lòng đường để làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị: Thời hạn giấy phép là 01 5. Thời gian sử dụng tạm 1 phần lòng đường từ 22 giờ đêm hôm trước tới sáu giờ sáng ngày hôm sau.

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Vị trí lòng đường được phép sử dụng tạm không vào mục đích giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

 • Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị;
 • Phần lòng đường còn lại dành cho các loại công cụ có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 02 làn xe cho 1 chiều đi.
 • Lòng đường có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm.

3. Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm 1 phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe có thu phí:

a) Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thị xã, thành phố.

b) Trình tự thực hiện:

 • Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thị xã, thành phố. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, giả dụ không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; giả dụ đúng quy định, viết giấy biên nhận và hứa trả kết quả.
 • UBND huyện, thị xã, thành phố tiến hành giám định hồ sơ; giả dụ đủ điều kiện, cấp giấy phép; trường hợp không cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

c) Hồ sơ đề nghị cấp phép bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm 1 phần hè phố, lòng đường để trông giữ xe của cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng (theo Phụ lục một kèm theo Quy định này).
 • Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép do tổ chức, cá nhân có nhu cầu tự thiết lập; bản vẽ phải bộc lộ rõ vị trí, tên tuyến đường, diện tích kích thước sử dụng (theo Phụ lục hai kèm theo Quy định này).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

g) Kết quả của việc thực hiện: Giấy phép sử dụng 1 phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông (theo Phụ lục 3 kèm theo Quy định này). Giấy phép có thời hạn không quá 12 tháng.

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 • Vị trí hè phố, lòng đường được phép sử dụng tạm phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:
 • Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị;
 • Phần lòng đường còn lại dành cho các loại công cụ có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 02 làn xe cơ giới và 01 làn xe thô sơ cho 1 chiều đi;
 • Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt một,năm mét;
 • Hè phố, lòng đường có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm.
 • Phù hợp với quy hoạch được UBND tỉnh phê ưng chuẩn về sử dụng tạm 1 phần hè phố, lòng đường.
 • Đối với vị trí gần trường học (khoảng cách nhỏ hơn 500m), cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp giấy phép sử dụng tạm 1 phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe có thu phí phải cam kết không giữ xe môtô của các đối tượng chưa đủ tuổi điều khiển công cụ, học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

Các trường hợp đã được cấp phép sử dụng tạm 1 phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vào mục đích giao thông trước khi Quyết định ban hành Quy định này có hiệu lực, được xử lý như sau:

1. Trường hợp đáp ứng quy định tại Khoản hai, Khoản 3, Điều 25a, Khoản hai, Khoản 3, Điều 25b, Khoản hai Điều 25c của Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ, được phép tiếp tục sử dụng tạm 1 phần lòng đường, hè phố, khi hết thời hạn được phép sử dụng phải thực hiện lại thủ tục xin cấp phép.

2. Trường hợp không đáp ứng quy định tại Khoản hai, Khoản 3, Điều 25a, Khoản hai, Khoản 3, Điều 25b, Khoản hai Điều 25c của Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ, được phép tiếp tục sử dụng không quá 30 ngày kể từ ngày Quyết định ban hành Quy định này có hiệu lực, sau đó phải hoàn trả đúng hiện trạng ban đầu của lòng đường, hè phố để bảo đảm thứ tự, an toàn giao thông.

Điều năm. Trách nhiệm thi hành

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông vận chuyển và các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức thi hành Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, giả dụ có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Giao thông vận chuyển để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download