hoặc
Tài liệu học tập Mẫu số 02/TAIN: Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu số 02/TAIN: Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Biểu mẫu thuế

Mẫu số 02/TAIN: Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính như sau:

Mẫu số: 02/TAIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------- 

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN

[01] Kỳ tính thuế: Năm ...

[02] Lần đầu  [03] Bổ sung lần thứ  

[04] Tên người nộp thuế: ..........................................................................................................

[05] Mã số thuế:......................................................................................................................

[06] Địa chỉ: ............................................................ [07] Quận/huyện: ........................................ [08] Tỉnh/Thành phố: ...........................................

[09] Điện thoại: ..................................................... [10] Fax: ...................................................  [11] E-mail: ..........................................................

[12] Đại lý thuế (nếu có):.....................................................................................

[13] Mã số thuế: .............................................................................................

[14] Địa chỉ: ...................................................................................................

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ..................

[20] Hợp đồng đại lý thuế, số: ....................................... ngày ....................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT
Tên loại tài nguyên
Sản lượng tài nguyên tính thuế
Giá tính thuế tổ chức tài nguyên
Thuế suất (%)
Mức thuế tài nguyên ấn định trên một tổ chức tài nguyên
Thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ
Thuế tài nguyên dự định được miễn giảm trong kỳ
Thuế tài nguyên phát sinh phải nộp trong kỳ
Đơn vị tính Sản lượng
(1) (2) (3) (4) (5) (6)   (7) (8) = (4) x (5) x (6) hoặc (8) = (4) x (7)
 
(9) (10) = (8) - (9)
 
I Tài nguyên khai thác:                
1 Tài nguyên A                
2 Tài nguyên B                
... ...                
II Tài nguyên thu mua gom:                
1 Tài nguyên A                
2 Tài nguyên B                
... ...                
III Tổng cộng:                

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách hiệm trước pháp luật về các số liệu đã kê khai./.

  

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: …….
Chứng chỉ hành nghề số: .......

Ngày … tháng … 5 …

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú: Riêng đối với tài nguyên khai thác được ấn định số thuế tài guyên phải nộp trên một tổ chức sản lượng tài nguyên thì thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ tính thuế tại chỉ tiêu (8) = (4) x (7).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download