hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 21/2008/QĐ-BYT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 21/2008/QĐ-BYT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Y tế - Sức khỏe,Về việc ban hành danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh

Quyết định số 21/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế: Về việc ban hành danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh. 

BỘ Y TẾ
---------------

Số: 21/2008/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 5 2008

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh
---------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và doanh nghiệp của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 5 2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 5 2006 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 09 5 1995 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện thu 1 phần viện phí;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ trưởng vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh.

Điều hai. Danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh là cơ sở để:

1. Các cơ sở khám, chữa bệnh doanh nghiệp cung cấp và thu viện phí.

2. Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành về chế độ bảo hiểm y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng các Vụ: Bảo hiểm y tế, Kế hoạch - Tài chính, Trang thiết bị và Công trình y tế, các Vụ, Cục của Bộ Y tế, Thanh tra Bộ Y tế; Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

                                     

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Xuyên 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download