hoặc
Tài liệu học tập Công văn 826/TCT-CS, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 826/TCT-CS có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Về việc giải đáp chính sách tiền thuê đất

Công văn 826/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 14 tháng 03 5 2013 về việc giải đáp chính sách tiền thuê đất.

TỔNG CỤC THUẾ
----------------
Số: 826/TCT-CS
V/v: Giải đáp chính sách tiền thuê đất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 5 2013

Kính gửi: Công ty TNHH 1 thành viên Cảng Nha Trang.

Trả lời công văn số 481/TCTH ngày 12/11/2012 của Công ty TNHH 1 thành viên Cảng Nha Trang về tiền thuê đất 5 2012. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về đơn giá thuê đất:

- Tại Điều 11, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi hoàn, hỗ trợ và tái định cư quy định:

1. Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, cho thuê đất, phê phê duyệt phương án bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp Nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, cho thuê đất, thời điểm quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường để xác định lại giá trị đất cụ thể cho phù hợp”.

- Tại Khoản 3, Điều hai, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

3. Bổ sung Điều 5a như sau:

“Điều 5a. Đơn giá thuê đất

một. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng 5 thì đơn giá thuê đất 1 5 tính bằng một,5% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành theo quy định của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khuông giá các loại đất;

Trường hợp giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm cho thuê đất chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại địa phương để quyết định mức giá cụ thể cho phù hợp…
”.

Căn cứ các quy định nêu trên thì giá tính tiền cho thuê đất là giá sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường. Trường hợp giá đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm cho thuê đất chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại địa phương để quyết định mức giá cụ thể cho phù hợp. Trường hợp Công ty TNHH 1 thành viên Cảng Nha Trang trước đây do chưa có quyết định của Ủy ban nhân dân về giá đất sát với giá chuyển nhượng trên thị trường nên cơ quan chức năng mới thực hiện tạm bợ tính tiền thuê đất. Nay Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá đất phù hợp với giá chuyển nhượng trên thị trường thì Sở Tài chính phải xác định lại giá thuê đất đối với dự án của Công ty theo đúng quy định của pháp luật nêu trên.

2. Về việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

- Tại Điều một và Điều hai, Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong 5 2011 và 5 2012 đối với 1 số tổ chức kinh tế quy định: “Điều một. Giảm 50% tiền thuê đất trong 5 2011 và 5 2012 cho các tổ chức kinh tế đang hoạt động trong các ngành sản xuất (không bao gồm các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ) đang thuê đất trả tiền thuê đất hàng 5 mà trong 5 2011 và 5 2012 phải xác định đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 5 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 5 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước giả dụ đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều hai Quyết định này, gồm:

- Tổ chức kinh tế tới thời hạn xác định lại đơn giá thuê đất cho thời kỳ ổn định mới.

- Tổ chức kinh tế hết thời gian được miễn tiền thuê đất mà tới thời hạn phải xác định tiền thuê đất phải nộp.

- Tổ chức kinh tế đã sử dụng đất trước ngày 01 tháng 3 5 2011 đang được tạm bợ nộp tiền thuê đất mà từ ngày 01 tháng 3 5 2011 phải xác định chính thức số tiền thuê đất phải nộp.

Tiền thuê đất sau khi được giảm theo quy định tại Điều này không thấp hơn tiền thuê đất phải nộp 5 2010 (với cùng mục đích sử dụng đất thuê và diện tích tính thu tiền thuê đất). Trường hợp tiền thuê đất sau khi được giảm vẫn lớn hơn hai lần so với tiền thuê đất phải nộp của 5 2010 thì tổ chức kinh tế được giảm tiếp tiền thuê đất của 5 2011, 5 2012 tới mức bằng hai lần tiền thuê đất phải nộp của 5 2010".

Điều hai. Điều kiện để được giảm tiền thuê đất

1. Sử dụng đất thuê đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật đất đai.

2. Có số tiền thuê đất xác định lại theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 5 2010 của Chính phủ tăng từ hai lần trở lên so với tiền thuê đất phải nộp 5 2010 (với cùng mục đích sử dụng đất thuê và diện tích tính thu tiền thuê đất).

- Theo hướng dẫn tại điểm hai.3, Công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

“2.3- Số tiền thuê đất xác định lại theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 5 2010 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 5 2011) lớn hơn hai lần so với tiền thuê đất phải nộp 5 2010 sau khi đã trừ ưu đãi về giảm tiền thuê đất giả dụ có (với cùng mục đích sử dụng đất thuê, diện tích tính thu tiền thuê đất).

Trường hợp số tiền thuê đất xác định lại theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CP của 5 2011 hoặc 5 2012 mà không đủ 12 tháng thì lấy số tiền thuê đất của 5 2010 làm cơ sở so sánh cũng phải tương ứng với thời gian xác định tiền thuê đất trong 5 2011 hoặc 5 2012”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV cảng Nha Trang được Nhà nước cho thuê đất từ ngày 11/2/2010 và đơn giá tính tiền thuê đất áp dụng cho chu kỳ từ 11/2/2010 tới 11/2/2015 theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ (trước ngày Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành). Do đó, công ty không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định số 2093/QĐ-TTg nêu trên.

3. Về dùng quỹ dự phòng để nộp tiền thuê đất

- Tại Khoản một, Điều 10, Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 5/8/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu quy định:

“1. Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:

1.một. Bù đắp các tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh;

1.hai. Bù đắp khoản lỗ của công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty (đối với công ty không có Hội đồng thành viên) hoặc chủ sở hữu”.

Căn cứ quy định nêu trên thì Công ty TNHH MTV cảng Nha Trang phải hạch toán số tiền thuê đất phải nộp trong 5 vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp giả dụ có khoản lỗ thì Công ty TNHH MTV cảng Nha Trang có thể dùng quỹ dự phòng tài chính để bù đắp theo quy định tại Khoản I, Điều 10, Thông tư số 117/2010/TT-BTC nêu trên.Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH MTV cảng Nha Trang được biết./. 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

(đã ký)

Cao Anh Tuấn
 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download