hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 86/2011/TT-BNNPTNT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 86/2011/TT-BNNPTNT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Nông - Lâm - Ngư nghiệp,Ban hành danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

Thông tư số 86/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, buôn bán và sử dụng tại Việt Nam. 

BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

___________

Số: 86/2011/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 5 2011

THÔNG TƯ
Ban hành danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, buôn bán và sử dụng tại Việt Nam
_________________________

Căn cứ Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 03 tháng một 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, buôn bán phân bón; Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, buôn bán phân bón;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, buôn bán và sử dụng tại Việt Nam:

Điều một. Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, buôn bán và sử dụng tại Việt Nam bao gồm:

1. Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, buôn bán và sử dụng tại Việt Nam (Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này) gồm 368 loại phân bón, được chia thành:

a) Phân hữu cơ: 03 loại;

b) Phân vi sinh vật: 12 loại;

c) Phân hữu cơ vi sinh: 47 loại;

d) Phân hữu cơ sinh học: 14 loại;

đ) Phân hữu cơ khoáng: 31 loại;

e) Phân bón lá: 260 loại;

g) Phân bón có bổ sung chất hỗ trợ tăng hiệu suất sử dụng phân bón: 01 loại.

2. Danh mục phân bón thay thế các loại phân bón đã có trong danh mục phân bón được phép sản xuất, buôn bán và sử dụng ở Việt Nam (Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này), gồm 62 loại, cụ thể:

a) Phân Vi sinh vật: 01 loại;

b) Phân hữu cơ vi sinh: 03 loại;

c) Phân hữu cơ sinh học: 05 loại;

d) Phân hữu cơ khoáng: 03 loại;

đ) Phân bón lá: 50 loại.

Điều hai. Tổ chức, cá nhân được phép sản xuất, buôn bán và sử dụng các loại phân bón quy định tại Điều một khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều năm của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 5 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, buôn bán phân bón; quy định tại khoản 4 Điều một của Nghị định 191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 5 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, buôn bán phân bón.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VP Chính phủ;
- Công báo Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Hải quan; Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ NN & PTNT;
- UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Vụ Pháp chế - Bộ NN & PTNT;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Bùi Bá Bổng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download