hoặc
Tài liệu học tập Thông tư về tiêu chuẩn về nhân viên lái tàu đường sắt đô thị số 05/2015/TT-BGTVT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư về tiêu chuẩn về nhân viên lái tàu đường sắt đô thị số 05/2015/TT-BGTVT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giao thông vận tải,Điều kiện làm nhân viên lái tàu đường sắt đô thị

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 05/2015/TT-BGTVT quy định tiêu chuẩn chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị. Theo đó, có các điều kiện để đảm nhiệm chức năng lái tàu đường sắt đô thị và cũng như nhân viên phục vụ trên tàu và nhân viên hỗ trợ an toàn khi tàu chạy.

Điều kiện làm nhân viên lái tàu đường sắt đô thị

BỘ GIAO THÔNG VẬN
TẢI

-------

Số: 05/2015/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 5 2015

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NHÂN VIÊN
TRỰC TIẾP PHỤC VỤ CHẠY TÀU ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

Căn cứ ngày 13 tháng 02 5 2015 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành 1 số điều của Luật Đường sắt;

Căn cứ ngày 20 tháng 12 5 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định tiêu chuẩn chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị

Chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị bao gồm:

1. Nhân viên điều độ chạy tàu;

2. Lái tàu;

3. Nhân viên phục vụ chạy tàu tại ga;

4. Nhân viên hỗ trợ an toàn trên tàu.

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NHÂN VIÊN TRỰC TIẾP PHỤC VỤ CHẠY TÀU ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

Điều 4. Tiêu chuẩn chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị

1. Nhân viên điều độ chạy tàu là người trực tiếp chỉ huy chạy tàu theo biểu đồ chạy tàu, chỉ huy việc khắc phục sự cố chạy tàu, ra lệnh cảnh báo tốc độ đến các tổ chức liên quan, đình chỉ chạy tàu trên tuyến đường sắt phụ trách giả dụ thấy nguy cơ bắt nạt dọa mất an toàn chạy tàu. Chức danh nhân viên điều độ chạy tàu phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Có trình độ cao đẳng, cao đẳng nghề trở lên chuyên ngành điều hành, chuyên chở, khai thác đường sắt đô thị;

b) Có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;

c) Có ít nhất 01 5 đảm nhiệm trực tiếp công việc của 1 trong ba chức danh lái tàu, nhân viên phục vụ chạy tàu tại ga, nhân viên hỗ trợ an toàn trên tàu;

d) Đạt yêu cầu sát hạch về nghiệp vụ điều độ chạy tàu do doanh nghiệp quản lý, khai thác, vận hành đường sắt đô thị tổ chức sát hạch.

2. Lái tàu là người trực tiếp điều khiển tàu chạy an toàn, đúng tốc độ quy định, đúng biểu đồ chạy tàu, thực hiện mệnh lệnh chỉ huy chạy tàu của nhân viên điều độ chạy tàu, quy trình vận hành khai thác, tham gia giải quyết sự cố, tai nạn giao thông trên tuyến đường sắt đô thị. Chức danh lái tàu phải bảo đảm các điều kiện sau:

a) Có bằng, chứng chỉ đào tạo lái tàu đường sắt đô thị;

b) Có độ tuổi không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ;

c) Có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;

d) Có giấy phép lái tàu còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

đ) Đạt yêu cầu sát hạch về nghiệp vụ lái tàu do doanh nghiệp quản lý, khai thác vận hành đường sắt đô thị tổ chức sát hạch.

3. Nhân viên phục vụ chạy tàu tại ga: Là người chịu trách nhiệm thực hiện mệnh lệnh chỉ huy chạy tàu của nhân viên điều độ chạy tàu, trực tiếp tham gia giải quyết, khắc phục sự cố chạy tàu tại ga. Chức danh nhân viên phục vụ chạy tàu tại ga phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Có trình độ sơ cấp trở lên chuyên ngành chuyên chở, khai thác đường sắt đô thị;

b) Có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;

c) Đạt yêu cầu sát hạch về nghiệp vụ phục vụ chạy tàu tại ga do doanh nghiệp quản lý, khai thác vận hành đường sắt đô thị tổ chức sát hạch.

4. Nhân viên hỗ trợ an toàn trên tàu là người hỗ trợ cho lái tàu thực hiện việc kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn cho hành khách lên xuống tàu và thông báo cho lái tàu biết để vận hành tàu an toàn, phối hợp với lái tàu tham gia giải quyết sự cố, tai nạn giao thông trên tuyến đường sắt đô thị. Chức danh nhân viên hỗ trợ an toàn trên tàu phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Có trình độ sơ cấp trở lên chuyên ngành chuyên chở, khai thác đường sắt đô thị;

b) Có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;

c) Đạt yêu cầu sát hạch về nghiệp vụ hỗ trợ an toàn trên tàu tại ga do doanh nghiệp quản lý, khai thác, vận hành đường sắt đô thị tổ chức sát hạch.

Điều năm. Sử dụng chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị

1. Nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu được phép làm công việc của các chức danh theo sự phân công của người sử dụng lao động theo quy định sau đây:

a) Chức danh lái tàu được phép làm công việc của chức danh nhân viên hỗ trợ an toàn trên tàu;

b) Chức danh nhân viên điều độ chạy tàu được phép làm công việc của các chức danh trực tiếp phục vụ chạy tàu mà trước đây đã đảm nhiệm công tác trong thời gian ít nhất 01 5.

2. Lái tàu phải được đào tạo, sát hạch nghiệp vụ khi đổi thay việc lái tàu giữa các tuyến, loại tàu đường sắt đô thị. Doanh nghiệp quản lý, khai thác, vận hành tuyến đường sắt đô thị có trách nhiệm thực hiện việc đào tạo, sát hạch nghiệp vụ đối với các lái tàu này.

3. Trường hợp nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu không đảm nhiệm công việc quá 06 tháng liên tục, giả dụ muốn tiếp tục đảm nhiệm công việc thì phải qua kỳ kiểm tra nghiệp vụ và đạt yêu cầu do doanh nghiệp quản lý, khai thác, vận hành tuyến đường sắt đô thị quy định.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều sáu. Trách nhiệm của Cục Đường sắt Việt Nam

1. Hướng dẫn, rộng rãi và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, tập kết các kiến nghị, đề nghị, nghiên cứu trình Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện tiêu chuẩn các nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị theo quy định của pháp luật.

Điều bảy. Trách nhiệm của doanh nghiệp quản lý, khai thác, vận hành tuyến đường sắt đô thị

1. Tổ chức kiểm tra sức khỏe cho các nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu trong khuôn khổ quản lý của doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

2. Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ định kỳ đối với các nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu 01 lần/năm.

3. Tổ chức kiểm tra, sát hạch nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị trước khi bố trí đảm nhiệm chức danh theo quy định tại Thông tư này.

4. Không bố trí đảm nhiệm các chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đối với các trường hợp không đạt tiêu chuẩn sức khỏe hoặc không đạt yêu cầu khi kiểm tra, sát hạch nghiệp vụ.

Điều 8. Hiệu Iực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng sáu 5 2015.

2. Đối với các tuyến đường sắt đô thị mới đưa vào khai thác, vận hành có công nghệ lần đầu sử dụng tại Việt Nam thì tiêu chuẩn chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu trên các tuyến đường sắt đô thị đó được áp dụng theo tiêu chuẩn công nghệ của tuyến đường sắt đô thị thông qua đào tạo, chuyển giao công nghệ.

3. Đối với lái tàu trên các tuyến đường sắt đô thị mới đưa vào khai thác, vận hành có công nghệ lần đầu sử dụng tại Việt Nam, cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Giao thông chuyên chở tổ chức sát hạch và cấp Giấy phép lái tàu sau khi các tuyến đường sắt đô thị này hoàn thành chạy trải nghiệm.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

BỘ TRƯỞNG

 

Đinh La Thăng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download