hoặc
Tài liệu học tập Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Biểu mẫu hành chính

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức

Mẫu Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức được dùng trong các công ty nhà nước, doanh nghiệp để từ đó có các hình thức kỷ luật, khen thưởng hợp lý cho từng cá nhân. Tải miễn phí mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ công việc chức này về máy để có thể tự đánh giá bản thân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

Họ và tên cán bộ, công chức, viên chức: ...................................Mã số:.......................................

Chức vụ:...................................................................................Ngạch bậc lương:......................

Đơn vị công tác:.........................................................................................................................

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:

.................................................................................................................................................

2. Kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được phân công

(Ngoài việc tự nhận xét về kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý cần tự nhận xét về năng lực lãnh đạo, quản lý; kết quả hoạt động của công ty được giao lãnh đạo, quản lý; năng lực tụ họp, đoàn kết quần chúng)

.................................................................................................................................................

3. Tinh thần kỷ luật:

.................................................................................................................................................

4. Tinh thần phối hợp trong công tác:

.................................................................................................................................................

5. Tính trung thực trong công tác:

................................................................................................................................................

6. Lối sống đạo đức:

................................................................................................................................................

7. Tinh thần học tập nâng cao trình độ:

................................................................................................................................................

8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:

...............................................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

a) Hoàn thành lý tưởng nhiệm vụ;

b) Hoàn thành nhiệm vụ;

c) Không hoàn thành nhiệm vụ.

                                                                                 Ngày..... tháng..... 5......

                                                                               Người tự nhận xét

                                                                              (Ký tên)  

II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

(Ghi tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của tập thể).

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

(Phần này do Thủ trưởng trực tiếp ghi).

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

STT

Nội dung

Xếp loại

Ghi chú

1

Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước

 

 

2

Kết quả công tác

 

 

3

Tinh thần kỷ luật

 

 

4

Tinh thần phối hợp trong công tác

 

 

5

Tính trung thực trong công tác

 

 

6

Lối sống đạo đức

 

 

7

Tinh thần học tập nâng cao trình độ

 

 

8

Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân

 

 

9

Năng lực, lãnh đạo quản lý

 

 

Kết luận: ……………………………..........................................…..: 

                                               Ngày..... tháng.... 5....

                                          Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

                                           (Ký tên, ghi rõ họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download