hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng lao động - Bộ LĐTBXH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng lao động - Bộ LĐTBXH có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------Tên đơn vị: ....... Số: .................... HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Chúng tôi, 1 bên là Ông/Bà: Quốc tịch: Chức vụ: Đại diện cho (1): Điện thoại: Địa chỉ: Và 1 bên là Ông/Bà: Quốc tịch: Sinh ngày .... tháng .... 5 .... tại. Nghề nghiệp (2): Địa chỉ thường trú: Số CMTND: cấp ngày ..../..../..... tại Số sổ lao động (nếu có):................ cấp ngày ..../..../.... tại Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng các điều khoản sau đây: Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng - Loai hợp đồng lao động (3): - Từ ngày …. tháng …. 5 .... tới ngày .... tháng …. 5 …….. - Thử việc từ ngày …. tháng …. 5 .... tới ngày .... tháng …. năm…….. - Địa điểm làm việc (4): - Chức danh chuyên môn: Chức vụ (nếu có): - Công việc phải làm (5):
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download