hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 16/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với người lao động làm việc tại địa bàn Trường Sa và DKI, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 16/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với người lao động làm việc tại địa bàn Trường Sa và DKI có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,

Thông tư số 16/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với người lao động làm việc tại địa bàn Trường Sa và DKI. 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

--------------------------
Số: 16/2011/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 5 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt
đối với người lao động làm việc tại địa bàn Trường Sa và DKI
____________________

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 5 2004 của Chính phủ về chế độ lương lậu đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 5 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.

Thực hiện văn bản số 1633/VPCP-KGVX ngày 18 tháng 3 5 2011 của Văn phòng Chính phủ, sau khi có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với người lao động trực tiếp làm việc tại địa bàn Trường Sa và DKI như sau:

Điều một. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Thông tư này hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với thuyền viên, công nhân viên làm việc trên các tàu hoạt động công ích và người lao động trực tiếp làm việc tại các đảo ở vùng biển Trường Sa - DKI và đảo Đá Tây (sau đây gọi chung là người lao động) của Công ty TNHH 1 thành viên Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông thuộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam theo kế hoạch được Nhà nước giao hàng 5.

Điều hai. Mức phụ cấp và cách tính trả

1. Mức phụ cấp

Người lao động quy định tại Điều một của Thông tư này được hưởng mức phụ cấp đặc thù bằng 100% so với hệ số mức lương hiện hưởng và hệ số phụ cấp giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng hoặc xấp xỉ theo hạng công ty được xếp (nếu có) theo các thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên.

2. Phụ cấp đặc thù được tính vào quỹ lương kế hoạch hàng 5 để trả cho người lao động nhưng không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

3. Cách tính trả

Phụ cấp đặc thù được tính cho các ngày thực tế làm việc của người lao động tại địa bàn Trường Sa - DKI và đảo Đá Tây và được trả cùng kỳ lương hàng tháng, cụ thể:

Trong đó:

- Số ngày làm việc tiêu chuẩn theo tháng của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật lao động là số ngày công ty lựa chọn, quyết định nhưng tối đa không vượt quá 26 ngày trong 1 tháng;

- Số ngày thực tế làm việc là số ngày làm việc tại địa bàn Trường Sa - DKI và đảo Đá Tây cộng với thời gian đi, về được cấp có thẩm quyền xác nhận.

Điều 3. Kinh phí chi trả và quyết toán phụ cấp đặc biệt

1. Kinh phí chi trả chế độ phụ cấp đặc thù do Nhà nước cấp để thực hiện nhiệm vụ công ích tại địa bàn Trường Sa và DKI theo kế hoạch được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao. Trước ngày 31/12 hàng 5, công ty lập dự toán kinh phí chế độ phụ cấp đặc thù báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp vào kế hoạch chi ngân sách hàng 5 của cơ quan gởi Bộ Tài chính xem xét, giải quyết theo quy định.

2. Kết thúc 5 tài chính, công ty báo cáo quyết toán về sử dụng kinh phí chế độ phụ cấp đặc thù cùng với báo cáo quyết toán tài chính theo quy định tại Thông tư số 111/2011/TT-BTC ngày 08 tháng 4 5 2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ giao kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công ích dịch vụ, hậu cần, nghề cá trên biển, hải đảo xa bờ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng bảy 5 2011.

2. Chế độ phụ cấp đặc thù quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng bảy 5 2011.

3. Trong quá trình thực hiện giả dụ có vướng mắc đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH 1 thành viên Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./. 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TW các đoàn thể và các Hội;
- Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng công ty Hải sản Biển Đông;
- Công ty TNHH 1 thành viên Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Đăng Công báo;
- Website của Chính phủ;
- Website của Bộ LĐTBXH;
- Lưu VP, Vụ LĐTL Bộ LĐTBXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Phạm Minh Huân

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download