hoặc
Tài liệu học tập Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ - Mẫu số 02/BK-BH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ - Mẫu số 02/BK-BH có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm

Mẫu số 02/BK-BH: Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính như sau:

Mẫu số: 02/BK-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC
BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
(Kèm theo Tờ khai tổng hợp thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-BH)

[01] Kỳ tính thuế: Năm …………..

[02] Tên người nộp thuế: …………………….………………………………………………..

[03] Mã số thuế: 

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………....………………………..

[03] Mã số thuế: 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt Họ và tên đại lý
Mã số thuế Số CMND/Hộ chiếu
Thu nhập chịu thuế
Thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế
Số thuế được giảm
Số thuế đã khấu trừ
[06]
[07] [08] [09] [10] [11] [12] [13]
1              
2              
...              
Tổng cộng: [14]
[15]
[16] [17]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………

Chứng chỉ hành nghề số .................... 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download