hoặc
Tài liệu học tập Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu kinh doanh

tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Biên bản họp về việc góp vốn thành lập công ty với nội dung, điều kiện và thỏa thuận giữa các cổ đông cùng tham gia góp vốn.

CÔNG TY CỔ PHẦN…
-----------------


Số: 19 - BB/CP…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Địa danh, ngày ___ tháng ___ 5 ____

 BIÊN BẢN HỌP ..................................

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty ..........)

Hôm nay, ngày.............tháng............5............, hồi ............. tại địa chỉ............. Chúng tôi gồm:

Họ và Tên: Nguyễn Văn A

Ngày, tháng, 5 sinh: .......................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................

Chổ ở hiện tại: .....................................................................................................................

CMND số: ............................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ....................................................................................

Họ và Tên: Nguyễn Văn B

Ngày, tháng, 5 sinh: .......................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................

Chổ ở hiện tại: .....................................................................................................................

CMND số: ............................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ....................................................................................

Họ và Tên: Nguyễn Văn C

Ngày, tháng, 5 sinh: .......................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................

Chổ ở hiện tại: .....................................................................................................................

CMND số: ............................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ....................................................................................

Họ và Tên: Nguyễn Thị D

Ngày, tháng, 5 sinh: .......................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................

Chổ ở hiện tại: .....................................................................................................................

CMND số: ............................................................................................................................

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ....................................................................................

Là các cá nhân/và pháp nhân ……….. cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi tới quyết định các vấn đề sau:

I. GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY …………………………

1. Ông Lê Văn A góp bằng tiền mặt .............đồng, xấp xỉ..........cổ phần, chiếm.............tổng vốn điều lệ.

2. Ông Nguyễn Văn B góp bằng tiền mặt......đồng, xấp xỉ..........cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.

1. Ông Nguyễn Văn C góp bằng tiền mặt .............đồng, xấp xỉ..........cổ phần, chiếm.............tổng vốn điều lệ.

2. Ông Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt......đồng, xấp xỉ..........cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.

II. PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn trong một đợt:

1. Ông Lê Văn A góp bằng tiền mặt .............đồng, xấp xỉ..........cổ phần, chiếm.............tổng vốn điều lệ.

2. Ông Nguyễn Văn B góp bằng tiền mặt......đồng, xấp xỉ..........cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.

3. Ông Nguyễn Văn C góp bằng tiền mặt......đồng, xấp xỉ..........cổ phần, chiếm.............tổng vốn điều lệ.

4. Bà Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt.........đồng, xấp xỉ..........cổ phần, chiếm..............tổng vốn điều lệ.

III. SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP/CỔ PHẦN:

Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận cổ phần góp vốn theo các nội dung sau:

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp của Ông Nguyễn Văn A

Số 01/GCN cấp ngày ........./........../.........

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Ông Nguyễn Văn B

Số 02/GCN cấp ngày ........./........../.........

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Ông Nguyễn Văn C

Số 03/GCN cấp ngày ........./........../.........

Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần của Bà Nguyễn Thị D

Số 04/GCN cấp ngày ........./........../.........

Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách các người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên gởi Phòng Đăng ký buôn bán – Sở Kế hoạch và Đầu tư ........................

IV. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Bầu Ông Nguyễn Văn B giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty …………..

V. CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

Nhất trí cử Ông Nguyễn Văn B là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày.

 Các thành viên nhất trí ký tên dưới đây

NGUYỄN VĂN A                                                                       NGUYỄN VĂN B

 

        NGUYỄN VĂN C                                                                        NGUYỄN THỊ D

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download