hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh doanh gia cầm, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh doanh gia cầm có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
KINH DOANH GIA CẦM (MỔ SẴN) VÀ SẢN PHẨM GIA CẦM SẠCH

Kính gửi:  UBND quận ....

Người kinh doanh: ................................................................................................

Ngày tháng 5 sinh: ......................................Nam/ Nữ: ...............................

Địa chỉ thường trú: ................................................................................

Điện thoại: .......................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .........................................................

Do ...............................................................cấp ngày ............................................

Địa điểm kinh doanh ......................................................................................

................................................................................................................................

Cơ sở cung cấp gia cầm và sản phẩm gia cầm sạch: .......................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Đề nghị UBND quận..............xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch theo quy định.

 

....., ngày.... tháng..... 5.....

Người đứng tên ĐKKD

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download