hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 12 vòng 1 năm 2012 - 2013 môn Hóa học (Bảng A), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 12 vòng 1 năm 2012 - 2013 môn Hóa học (Bảng A) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 12,Đề thi môn Hóa học

Để sẵn sàng cho kỳ thi chọn học sinh chuyên nghiệp, Vndoc.com xin giới thiệu tới các bạn: Đề thi học sinh chuyên nghiệp tỉnh Long An lớp 12 vòng một 5 2012 - 2013 môn Hóa học (Bảng A).

Đề thi học sinh chuyên nghiệp môn Hóa học:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
LONG AN

(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1
MÔN THI: HÓA HỌC (BẢNG A)

(Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 23/10/2012

Cho khối lượng mol (gam/mol) các nguyên tố: H=1, C=12, N=14, O=16, F=19, P=31, S=32, Cl=35,5; Br=80, I=127, Na=23, Mg=24, Al=27, K=39, Ca=40, Ba=137, Zn=65, Fe=56, Cu=64, Ag=108.

Câu 1 (2 điểm):

Nguyên tố R công thức hợp chất khí với hidro là H2R. Trong oxit cao nhất, R chiếm 40% về khối lượng.

Ở trạng thái căn bản, nguyên tử của nguyên tố M có 4 lớp electron và 4 electron độc thân, trong hạt nhân nguyên tử có 30 nơtron.

1. Hãy xác định tên các nguyên tố R và M.

2. Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa axit nitric đặc nóng với đơn chất M, đơn chất R, oxit MO và hợp chất MR2. Biết rằng trong các phản ứng đó, M và R đều đạt mức oxi hóa tối đa.

Câu 2 (2 điểm):

1. Bình kín thể tích một lít chứa xúc tác Ni (thể tích Ni không đáng kể), 0,4 mol etilen và 0,sáu mol H2. Nung bình ở nhiệt độ t0C, sau 40 phút thì hỗn tạp khí trong bình có tỉ khối so với hidro là bảy,75. Tính tốc độ trung bình của phản ứng.

2. Cho một mol CH3COOH và một,sáu mol C2H5OH vào bình phản ứng có thể tích không đổi chứa H2SO4 đặc. Đun nóng bình để thực hiện phản ứng este hóa, tới khi đạt đến trạng thái cân bằng thì hiệu suất phản ứng của CH3COOH đạt 80%. Tính hằng số cân bằng của phản ứng.

Câu 3 (2 điểm):

1. Cho 500 ml dung dịch HCl 0,2M tác dụng với 500 ml dung dịch CH3COONa 0,22M được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X (cho Ka (CH3COOH) =1,75.10-5)

2. Dung dịch Y chứa các ion Mg2+, NH+4, SO2-4, NO-3. Lấy 100 ml dung dịch Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, được năm,24 gam kết tủa, song song giải phóng 896 ml (đkc) khí có mùi khai. Nếu cho dư H2SO4 vào 100 ml dung dịch Y rồi thêm tiếp lượng dư bột Cu, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thoát ra 448 ml (đkc) khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Viết các phương trình ion xảy ra và tính nồng độ mol/lit các ion trong dung dịch Y.

Câu 4 (2 điểm):

1. Viết phương trình hóa học các phản ứng sau:

a. O3 với dung dịch KI.

b. NH3 dư với dung dịch CuSO4.

c. SiO2 với HF.

d. SO2 với dung dịch chứa hỗn tạp KMnO4 và H2SO4.

2. Tinh thể muối nitrat ngậm nước của kim loại M có chứa 8,187% nitơ, 70,175% oxi về khối lượng. Xác định công thức của tinh thể và viết phương trình hóa học của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn muối nitrat trên.

Câu 5 (4 điểm):

1. Cho một,42 gam P2O5 vào nước dư được dung dịch X. Thêm vào dung dịch X một,85 gam Ca(OH)2. Viết phương trình hóa học các phản ứng và tính khối lượng các chất tạo thành.

2. Hỗn hợp rắn X gồm KClO3, KCl, BaCl2 và Ba(ClO3)2. Nung nóng 103,95 gam X với cacbon vừa đủ, tới khi phản ứng hoàn toàn thoát ra 13,44 lít (đkc) khí duy nhất CO2, còn lại hỗn tạp rắn Y gồm KCl và BaCl2. Cho Y tác dụng vừa đủ 522 gam dung dịch K2SO4 10%, lọc bỏ kết tủa được dung dịch Z. Lượng KCl trong dung dịch Z gấp 9 lần lượng KCl trong hỗn tạp X.

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

b. Tính phần trăm khối lượng của KClO3 trong hỗn tạp X.

Câu 6 (2 điểm): X là este mạch hở có công thức phân tử C5H8O2.

1. Viết hầu hết công thức cấu tạo có thể có của X.

2. X tham gia phản ứng tráng bạc và có đồng phân hình học, thủy phân X thu được chất Y cũng có đồng phân hình học. Viết các đồng phân hình học đó của X và Y.

Câu 7 (2 điểm):

Hỗn hợp A gồm etilen và 1 ankin B. Tỷ khối của A so với hidro là 19,bảy. Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng A, sinh ra 0,295 mol CO2 và 0,hai mol H2O.

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng, xác định công thức phân tử của B.

b. Tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn tạp A.

Câu 8 (4 điểm).

1. A, B, C, D là các chất hữu cơ đều chứa các nguyên tố cacbon, hidro, oxi, cùng có tỷ khối so với không khí là hai,07. Cho A, B, C, D tác dụng lần lượt NaOH, Na, AgNO3 trong NH3, kết quả theo bảng sau:

Đề thi học sinh chuyên nghiệp tỉnh môn Hóa

(Dấu (+) là có phản ứng, dấu (-) là không phản ứng)

Viết công thức cấu tạo có thể có của A, B, C, D.

2. Oxi hóa không hoàn toàn 1 lượng ancol X bằng O2, ngưng tụ nước, thu được 3,hai gam hỗn tạp hơi các chất hữu cơ Y gồm một ancol, một andehit tương ứng và một axit cacboxylic tương ứng. Tỷ khối của Y so với hidro là 16. Đun nóng Y với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, phản ứng hoàn toàn thu được 32,4 gam Ag. Hãy xác định các chất có trong hỗn tạp Y, viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra và tính phần trăm khối lượng của ancol X có trong hỗn tạp Y.

3. Cho 18,24 gam p-CH3COO-C6H4-OH tác dụng với 400 ml dung dịch KOH 1M tới phản ứng hoàn toàn, cô cạn được m2 gam chất rắn khan. Viết phương trình hóa học và tính m2

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download