hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 976/2013/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 976/2013/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Dịch vụ Pháp lý,Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 976/2013/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng công đoạn 2013 - 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

Số: 976/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 05 5 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC XÃ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2013 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng sáu 5 2006;

Căn cứ Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 5 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo công đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định 650/QĐ-BTP ngày 27 tháng 3 5 2013 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 5 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo công đoạn 2013 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 102/TTr-STP ngày 10 tháng năm 5 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng công đoạn 2013 - 2020.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Nguyễn Xuân Tiến

 KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2012/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC XÃ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số này 976/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Để triển khai thực hiện hầu hết, kịp thời và có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo công đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 5 2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 650/QĐ-BTP ngày 27 tháng 3 5 2013 của Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng công đoạn 2013 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Đảm bảo thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật có liên quan, ít nhất 90% người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

2. Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí có chất lượng, hiệu quả cho người được trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý nói chung và giúp người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo nói riêng bảo vệ tốt nhất các quyền, lợi ích hợp pháp của mình, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, bảo đảm công lý, công bằng xã hội, phòng dự phòng, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật.

3. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên trợ giúp pháp lý, các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý, các cơ quan, tổ chức có liên quan và cộng đồng về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo.

4. Tăng cường năng lực, hiệu quả thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức hành nghề luật sư, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện, hỗ trợ hoạt động trợ giúp pháp lý; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo có hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ ĐỊA BÀN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH:

1. Đối tượng áp dụng:

Người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người được trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

2. Địa bàn triển khai:

Các xã khó khăn, đặc trưng khó khăn, các thôn, bản đặc trưng khó khăn (sau đây gọi tắt là xã nghèo) không thuộc huyện nghèo Đam Rông theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 5 2008 của Chính phủ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

1. Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, đáp ứng yêu cầu trợ giúp pháp lý của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo.

Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã nghèo bằng các hình thức trợ giúp pháp lý: tham mưu pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, hòa giải, xác minh, kiến nghị giải quyết vụ việc... và các hình thức trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý;

- Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện;

- Thời gian thực hiện: 5 2013 và các 5 tiếp theo.

2. Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã nghèo, thôn nghèo

2.một. Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo trước khi tổ chức lưu động:

- Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước phối hợp với các ban, ngành cấp huyện, UBND các xã nghèo thực hiện;

- Thời gian thực hiện: 5 2013 và các 5 tiếp theo.

2.hai. Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động để trực tiếp truyền thông về chính sách trợ giúp pháp lý và tham mưu, hướng dẫn về pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, thôn nghèo.

- Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước phối hợp với các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý, các địa phương có các xã nghèo và các cơ quan tổ chức có liên quan triển khai thực hiện;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng 5.

3. Củng cố, kiện toàn, thành lập mới và hướng dẫn sinh hoạt Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo:

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND các xã nghèo, đôn đốc việc củng cố, kiện toàn, thành lập mới và tổ chức sinh hoạt đối với Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý tại địa phương. Đảm bảo tới 5 2014, 100% các xã nghèo đều có Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và hoạt động có chất lượng, hiệu quả;

Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Phòng Tư pháp hướng dẫn sinh hoạt hỗ trợ kinh phí sinh hoạt cho câu lạc bộ;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong 5 2013 và hàng 5.

4. Truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo.

4.một. Xây dựng nội dung tuyên truyền pháp luật trợ giúp pháp lý và các lĩnh vực pháp luật liên quan cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên các chuyên trang, chuyên mục của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và chuyên mục tìm hiểu pháp luật trên Báo Lâm Đồng; xây dựng 01 bản tin chuyên đề về trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số;

- Sở Tư pháp, Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện chuyên trang, chuyên mục và bản tin chuyên đề;

- Thời gian thực hiện phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện chuyên trang, chuyên mục: Trong quý III/2013 và các 5 tiếp theo.

4.hai. Lồng ghép tuyên truyền pháp luật trợ giúp pháp lý và các lĩnh vực pháp luật liên quan trong các đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã nghèo, thôn, buôn nghèo:

- Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện;

- Thời gian thực hiện: 5 2013 và các 5 tiếp theo.

4.3. Biên biên soạn, in ấn, phát hành miễn phí tờ gấp pháp luật giới thiệu đối tượng, khuôn khổ địa bàn và các quy định có liên quan tới chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo (tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số) để cấp phát tại các đợt trợ giúp pháp lý lưu động và cung cấp cho các Câu lạc bộ, các cộng tác viên Trợ giúp pháp lý;

- Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện biên biên soạn tờ gấp và cấp phát cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định;

- Thời gian thực hiện: hàng 5.

4.4. Xây dựng và lắp đặt Bảng thông tin, Hộp tin và tờ thông tin về trợ giúp pháp lý tại hội sở UBND xã, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa đóng trên địa bàn các xã nghèo;

- Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý xây dựng nội dung, cung cấp Bảng thông tin, Tờ thông tin, Hộp tin trợ giúp pháp lý;

- Ủy ban nhân dân các xã nghèo trên địa bàn tỉnh thực hiện niêm yết, bảo quản Bảng thông tin, Tờ thông tin, Hộp tin trợ giúp pháp lý;

- Thời gian thực hiện: trong 5 2013 - 2015 và các 5 tiếp theo.

4.năm. Cung cấp danh sách các xã nghèo, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo và lập dự toán kinh phí hàng 5 để ngân sách Trung ương hỗ trợ

- Thời gian thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện hàng 5.

5. Tăng cường năng lực cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, thành viên Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ.

5.một. Mở các lớp huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho hàng ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý (Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên trợ giúp pháp lý, Tư vấn viên pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý) và thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh;

- Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước triển khai thực hiện;

- Thời gian thực hiện: 5 2013 và hàng 5.

5.hai. Cử viên chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý tham gia khóa đào tạo nghề luật sư tạo nguồn bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý;

- Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tư vấn thực hiện.

5.3. Bồi dưỡng tiếng dân tộc cho viên chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý:

- Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong 5.

6. Tăng cường nguồn lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo.

6.một. Khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức hành nghề luật sư, tham mưu pháp luật trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý, tích cực hỗ trợ hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo;

- Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn Luật sư, Hội Luật gia và các tổ chức, đoàn thể vận động các tổ chức, tổ chức, cá nhân tham gia;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng 5.

6.hai. Phát triển Cộng tác viên trợ giúp pháp lý tại các tổ chức, cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh; chú trọng phát triển hàng ngũ Cộng tác viên là người dân tộc thiểu số, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số, nhất là người đang sinh sống tại các xã nghèo tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý;

- Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước phối hợp với các Sở, ban, ngành, các địa phương triển khai thực hiện;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng 5.

7. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo.

7.1. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo:

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Ban dân tộc, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện;

- Thời gian thực hiện: Quý III - IV 5 2013.

7.hai. Đánh giá kết quả, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

- Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở, ngành có liên quan tư vấn cho UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định;

- Thời gian thực hiện: Sơ kết tổ chức vào 5 2014, 2018; tổng kết vào 5 2016, 2020.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tiến độ thực hiện các nội dung của Kế hoạch, Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước lập dự toán kinh phí gởi Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

1.một. Là mai dong giúp UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan, tổ chức, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch và theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch, tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo cơ quan có thẩm quyền kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý ở địa phương.

1.hai. Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo có hiệu quả, chất lượng, đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo trên địa bàn tỉnh.

1.3. Hàng 5 xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện và phối hợp với Sở Tài chính xác định dự toán kinh phí hoạt động cụ thể để thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo trên địa bàn tỉnh theo Thông tư liên tịch số 209/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 11 5 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và điểm d khoản sáu Điều sáu Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg.

2. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành có liên quan:

2.một. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc và các Sở, ngành, tổ chức có liên quan trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo tại địa phương.

2.hai. Sở Tài chính: tư vấn UBND tỉnh bố trí kinh phí cho hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo trên địa bàn tỉnh theo quy định.

3. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố:

3.một. Chỉ đạo Phòng Tư pháp, các phòng, ban của UBND và các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, rộng rãi sâu rộng trong nhân dân về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo.

3.hai. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan và UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện có hiệu quả các hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động, chỉ đạo thành lập và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý và các hoạt động trợ giúp pháp lý khác theo Kế hoạch này cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương đạt hiệu quả tốt./.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download