hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2015 trường THCS Thạnh Đông, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2015 trường THCS Thạnh Đông có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 7,Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp bảy 5 2015 trường THCS Thạnh Đông gồm bảy câu hỏi lớn với đa dạng dạng bài tập khác nhau, cùng đáp án đi kèm. Đây là tài liệu ôn thi Tiếng Anh cuối 5 hữu ích, giúp các bạn học sinh lớp 8 hệ thống kiến thức hiệu quả.

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp bảy 5 2015

PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU

TRƯỜNG: THCS THẠNH ĐÔNG

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2014 – 2015

Môn: Tiếng Anh bảy - Thời gian: 60 phút

I. Phonetic: (1m)

A. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others . Identify your answer by the circling the corresponding letter A , B , C or D

1. A. Wanted           B. Played            C. Needed                 D. Visited

2. A. Party              B. Lovely             C. Sky                       D. Empty

B. Choose the word ( A, B, C, D) whose main stress pattern is not the same that of the others

3. A. Measure         B. Symptom         C. Stomachache        D. Prevent

4. A. Question         B. Relieve            C. Banana                 D. Disease

II. Choose the best answer in (a, b, c or d) (2ms)

5. How ……….. is it from your house to Tan Chau Market?

A. long                   B. many              C. far                         D. often

6. Lan doesn’t like reading books. She ………. goes to the library.

A. always              B. never               C.often                      D. sometimes

7. Nam is very interested ……………Computer Science class.

A. on                    B. at                    C. to                         D. in

8. We work too much, HA. Let’s ……… to the cafeteria and get a cold drink.

A. goes                B. go                   C. going                    D. to go

9. Ba is the ………… student in my class

A. best                B. good                C. slow                      D. bad

10. Bao doesn’t have ………….. picture comics.

A. some              B. little                 C. much                     D. any

11……… you go to school yesterday morning?.

A. Do                 B. Will                  C. Did                         D. Are

12. Jacques Cousteau is a(n) _______________ . He invented a deep- sea diving vessel in the early 1940s.

A. inventor          B. writer                C. teacher                   D. engineer

III. Suppy the correct tenses of verbs in brackets (1m)

13. How they (find) a Math book in the library?

……………………………………………………………………………………………

14. Nga anh Lan (read) books at present.

…………………………………………………………………………........................

15. She (not have) a new shirt for the next Tet holiday.

……………………………………………………………………………………………

16. My class would like (visit) Dam Sen park.

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp bảy 5 2015

I. Phonetic

1 B             hai C                3 D                 4 A

II. Multiple choice (2điểm) . Mỗi câ đúng đạt 0,25 điểm.

5. C           sáu. B               bảy. D                 8. B  

9. A           10. D             11. C               12. A

III. Give the correct form or tense (1 điểm) . Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm.

13. How do they find a Math book in the library?

14. Nga anh Lan are reading books at present.

15. She will not have a new shirt for the next Tet holiday.

16. My class would like to visit Dam Sen park.

IV. Reading (3 điểm)

A. Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,năm điểm.

17. Linh is a good student in one of Thanh Dong Second School.

18. She goes to school sáu days a week.

19. She thinks Math and Physics are more difficult than the others.

20. She does some experiments in Physics.

B. Trả đúng sai 1điểm. Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm

21 T             22 T           23 F                 24 T

V. Answer the question (1 điểm) . Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm.

25. I usually……………………… after school.

26. Yes/No………….

VI. Make questions (1 điểm). Mỗi câu đúng đạt 0,năm điểm.

25.What is her favorite subject?

26.Which school does Khoa go?

VII. Rearrange (1điểm) Mỗi câu đúng đạt 0,năm điểm

29. He always goes to the zoo on Sundays .

30. Liz’s family rented an apartment next door to Ba

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download