hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 10/2014/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 10/2014/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Thông tư số 10/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

BỘ TÀI CHÍNH
----------------
Số: 10/2014/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 5 2014

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng sáu 5 2012;

Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 5 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý Thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 5 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng bảy 5 2013 của Chính phủ quy định yếu tố 1 số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 5 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 5 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Tài chính;

Theo yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn yếu tố về các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 5 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn.

2. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng và hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

1. Mọi hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh. Mọi hậu quả do vi phạm hành chính về hóa đơn gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

2. Việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn được tiến hành nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật.

3. Việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm, tình tiết giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng.

4. Tổ chức, cá nhân chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn khi có hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn do pháp luật quy định.

5. Một hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn chỉ bị xử phạt 1 lần.

6. Nhiều người cùng thực hiện 1 hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi đó.

7. Một người thực hiện đa dạng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn hoặc vi phạm hành chính về hóa đơn đa dạng lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

8. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn có trách nhiệm chứng minh hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn của công ty, cá nhân. Tổ chức, cá nhân bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính về hóa đơn.

9. Đối với cùng 1 hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn thì mức phạt tiền đối với công ty bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định tại Thông tư này là mức phạt tiền áp dụng đối với công ty. Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng ½ (một phần hai) mức phạt tiền đối với công ty. Đối với người nộp thuế là hộ gia đình thì áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân.

10. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bao gồm:

a) Phạt cảnh cáo, áp dụng đối với hành vi vi phạm về hóa đơn không gây hậu quả nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ.

b) Phạt tiền, mức phạt tiền tối đa đối với công ty thực hiện hành vi vi phạm về hóa đơn là 50 triệu đồng.

Ngoài các hình thức xử phạt nêu trên, 1 số hành vi vi phạm về hóa đơn quy định tại các Điều sáu, bảy, 8, 9, 10, 11 Thông tư này còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

Khi phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định về hóa đơn, mức phạt cụ thể đối với 1 hành vi không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ là mức trung bình của khuông tiền phạt quy định đối với hành vi đó. Mức trung bình của khuông tiền phạt được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tối thiểu và mức tối đa.

Trường hợp có 1 tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ thì áp dụng mức trung bình tăng thêm hoặc mức trung bình giảm bớt. Mức trung bình tăng thêm được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tối đa và mức trung bình. Mức trung bình giảm bớt được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tối thiểu và mức trung bình.

Trường hợp có từ 2 tình tiết tăng nặng trở lên thì áp dụng mức tối đa của khuông phạt tiền. Trường hợp có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên thì áp dụng mức tối thiểu của khuông tiền phạt.

Trường hợp vừa có tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ thì bù trừ theo nguyên tắc 1 tình tiết tăng nặng trừ cho 1 tình tiết giảm nhẹ.

11. Trường hợp các hành vi vi phạm về hóa đơn dẫn tới hành vi khai sai làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, được hoàn hoặc dẫn tới hành vi trốn thuế, ăn lận thuế thì xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Điều 4. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng

Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều năm. Thời hiệu xử phạt

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn là 01 5.

Đối với hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn dẫn tới trốn thuế, ăn lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế là năm 5.

2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại khoản một Điều này được tính như sau:

Đối với vi phạm hành chính về hóa đơn đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

Đối với vi phạm hành chính về hóa đơn đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm.

3. Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với cá nhân do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển tới thì thời hiệu được áp dụng theo quy định tại khoản một và khoản hai Điều này. Thời gian cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

4. Trong thời hạn quy định tại khoản một và khoản hai Điều này, công ty, cá nhân cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

5. Thời hạn được xem là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, giả dụ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 5, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo hình thức phạt tiền (là ngày thực hiện xong các nghĩa vụ, yêu cầu ghi trong quyết định xử phạt hoặc từ ngày quyết định xử phạt được cưỡng chế thi hành) hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được xem là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Chương II
HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VỀ HÓA ĐƠN

Điều sáu. Hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử

1. Xử phạt đối với hành vi tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ các nội dung quy định:

a) Các nội dung quy định yêu cầu phải đúng trên hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử là ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số hóa đơn.

Phạt tiền từ hai.000.000 đồng tới 4.000.000 đồng đối với hành vi tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ 1 trong các nội dung yêu cầu phải đúng như trên.

b) Trường hợp tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử bảo đảm đúng các nội dung quy định yêu cầu như trên nhưng thiếu hoặc sai các nội dung khác (trừ các trường hợp hóa đơn không nhất định phải có đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính) thì:

b.1) Phạt cảnh cáo giả dụ nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn đã được khắc phục và vẫn bảo đảm phản ánh toàn bộ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không ảnh hưởng tới số thuế phải nộp.

b.2) Phạt tiền ở mức tối thiểu của khuông hình phạt là hai.000.000 đồng giả dụ nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn không được khắc phục nhưng bảo đảm phản ánh toàn bộ nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

b.3) Phạt tiền từ hai.000.000 đồng tới 4.000.000 đồng giả dụ nội dung thiếu hoặc sai trên hóa đơn ảnh hưởng tới số thuế phải nộp.

2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng tới 8.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi:

a) Tự in hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử khi không đủ các điều kiện quy định.

Các điều kiện để tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và Thông tư của Bộ Tài chính về khởi tạo hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

b) Cung cấp phần mềm tự in hóa đơn không bảo đảm nguyên tắc theo quy định hoặc hóa đơn khi in ra không đáp ứng đủ nội dung quy định.

Nguyên tắc bảo đảm đối với hóa đơn tự in thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng đối với hành vi tự in hóa đơn giả (trừ trường hợp do lỗi khách quan của phần mềm tự in hóa đơn) và hành vi khởi tạo hóa đơn điện tử giả.

Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo hóa đơn đã được phát hành của công ty, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng 1 ký hiệu hóa đơn.

Lỗi khách quan của phần mềm tự in được xác định do lỗi tự thân của phần mềm tự in hóa đơn (như do virus…), không có sự can thiệp của con người. Trường hợp xác định hóa đơn tự in in ra là hóa đơn giả do lỗi khách quan của phần mềm tự in thì doanh nghiệp cung cấp phần mềm tự in hóa đơn bị xử phạt cảnh cáo. Các bên (đơn vị cung cấp phần mềm tự in hóa đơn và doanh nghiệp sử dụng phần mềm tự in hóa đơn) phải ngừng việc khởi tạo hóa đơn, kịp thời điều chỉnh, tu bổ phần mềm tự in hóa đơn.

4. Hình thức phạt bổ sung: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này bị phạt đình chỉ quyền tự in hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn điện tử từ 01 tháng tới 03 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại khoản một, điểm a khoản hai và khoản 3 Điều này buộc phải hủy các hóa đơn được in hoặc khởi tạo không đúng quy định.

Điều bảy. Hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

1. Hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản

a) Phạt tiền từ hai.000.000 đồng tới 4.000.000 đồng đối với cả bên đặt in và bên nhận in hóa đơn đối với hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản hoặc công ty nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in để sử dụng nhưng không có quyết định in hóa đơn của Thủ trưởng doanh nghiệp theo quy định.

Hợp đồng in hóa đơn được diễn tả bằng văn bản theo quy định của Luật Dân sự, quyết định tự in hóa đơn đặt in của công ty nhận in hóa đơn phải được diễn tả bằng văn bản và có toàn bộ nội dung theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

b) Trường hợp đặt in hóa đơn đã ký hợp đồng in bằng văn bản nhưng hợp đồng in không toàn bộ nội dung hoặc công ty nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in đã ký quyết định tự in hóa đơn nhưng quyết định tự in hóa đơn không toàn bộ nội dung theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì:

b.1) Phạt cảnh cáo đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hóa đơn đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, công ty nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu trước khi cơ thuế quan công bố quyết định kiểm tra, thanh tra.

b.2) Phạt tiền ở mức tối thiểu của khuông tiền phạt là hai.000.000 đồng đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hóa đơn không ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, công ty nhận in hóa đơn không ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu. Đồng thời bên đặt in và bên nhận đặt in hóa đơn phải bổ sung các nội dung còn thiếu của hợp đồng.

2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng tới 8.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi:

a) Không thanh lý hợp đồng in giả dụ quá thời hạn thanh lý hợp đồng quy định trong hợp đồng đặt in hóa đơn hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với trường hợp hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng.

b) Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định.

3. Đối với hành vi không khai báo đúng quy định việc mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành

a) Không xử phạt giả dụ việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành được khai báo với cơ thuế quan trong vòng năm ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

b) Phạt cảnh cáo giả dụ việc mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ thuế quan từ ngày đồ vật sáu tới hết ngày đồ vật 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ; Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khuông hình phạt.

c) Phạt tiền từ sáu.000.000 đồng tới 18.000.000 đồng giả dụ việc mất, cháy, hỏng, hóa đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ thuế quan sau ngày đồ vật 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng tới 45.000.000 đồng đối với hành vi cho, bán hóa đơn đặt in chưa phát hành cho công ty, cá nhân khác sử dụng.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn giả.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại các khoản 4 và khoản năm Điều này phải hủy các hóa đơn đặt in không đúng quy định.

Điều 8. Hành vi vi phạm quy định in hóa đơn đặt in

1. Đối với hành vi vi phạm chế độ báo cáo về việc nhận in hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính.

Báo cáo về việc nhận in hóa đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau năm ngày kể từ ngày hết thời hạn báo cáo.

b) Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn từ ngày đồ vật sáu tới hết ngày đồ vật 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo và có tình tiết giảm nhẹ; Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khuông hình phạt là hai.000.000 đồng.

c) Phạt tiền từ hai.000.000 đồng tới 4.000.000 đồng đối với hành vi chậm báo cáo về việc nhận in hóa đơn sau ngày đồ vật 10 kể từ ngày hết thời hạn báo cáo.

2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng tới 8.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi:

a) Không thanh lý hợp đồng in giả dụ quá thời hạn thanh lý hợp đồng quy định trong hợp đồng đặt in hóa đơn hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi bên đặt in đã hoàn thành thủ tục thông báo phát hành đối với trường hợp hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng.

b) Không hủy các sản phẩm in hỏng, in thừa khi tiến hành thanh lý hợp đồng in.

3. Phạt tiền từ sáu.000.000 đồng tới 18.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi:

a) Nhận in hóa đơn đặt in khi không đáp ứng đủ điều kiện quy định.

Điều kiện của công ty nhận in hóa đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

b) Không khai báo việc làm mất hóa đơn trong khi in, trước khi giao cho khách hàng.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download