hoặc
Tài liệu học tập Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng ban hành theo  quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

BẢO HIỂM XàHỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XàHỘI TỈNH/TP ...
--------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ..../....

V/v chuyển hồ sơ chờ hưởng chế độ

..., ngày ...  tháng .... 5 ...

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN HỒ SƠ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ...................

Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ………………...................... chuyển hồ sơ chờ hưởng chế độ (1) ……………………...... của ông/bà ………………….…… …………, số sổ BHXH …………............................ đến Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ……………………… để tiếp tục quản lý.

Hồ sơ gồm có:

- .........................................................................

- .........................................................................

- .........................................................................

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ loại chế độ chờ hưởng là hưu trí hoặc trợ cấp hàng tháng.

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm mẫu: Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ đi tỉnh khác để giải quyết trợ cấp tuất tháng - Mẫu số 15A-HSB.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download