hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 116/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô trở người, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 116/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô trở người có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lĩnh vực khác,

Thông tư số 116/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế du nhập xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng. 

BỘ TÀI CHÍNH

---------------
Số: 116/2011/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 5 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế
nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng
____________________

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế du nhập số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 5 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 5 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng sáu 5 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế du nhập xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng sáu 5 2011 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Điều một. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1) Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng sáu 5 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế du nhập xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) đã qua sử dụng.

2) Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân, cơ quan hải quan, công chức hải quan khi thực hiện các công việc có liên quan tới khai báo hải quan, xác định mức thuế, kiểm tra, tư vấn, xác định giá tính thuế đối với xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) đã qua sử dụng du nhập.

Điều hai. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan

1) Kê khai toàn bộ, chính xác mức thuế du nhập, các chi phí liên quan tới việc mua bán xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) đã qua sử dụng du nhập và tự xác định giá tính thuế theo quy định, trong đó phải khai báo chi tiết tên hàng, nhãn hiệu xe, hãng sản xuất, nguồn gốc, kiểu xe (Sedan, Hatch Back, Suv, MPV, Pikup….), dung tích xi lanh, số chỗ ngồi, số cửa, số cầu, kiểu số (số sàn, số tự động), loại nhiên liệu sử dụng (xăng, dầu, điện...), model 5, các ký hiệu model khác giả dụ có (như Limited, Primium, XLE, LE,…), 5 sản suất, số km đã chạy.

2) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo hướng dẫn tại Điều năm, Điều sáu Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, du nhập (sau đây gọi tắt là Thông tư số 205/2010/TT-BTC).

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan hải quan

1) Kiểm tra nội dung khai báo, xác định mức thuế, giá tính thuế của người khai hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này.

2) Xác định giá tính thuế trong các trường hợp sau đây:

2.1) Người khai hải quan không xác định được giá tính thuế theo các phương pháp xác định trị giá;

2.2) Không khai báo hoặc khai báo không đúng các khoản điều chỉnh hướng dẫn tại Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC.

2.3) Các trường hợp cơ quan hải quan bác bỏ giá khai báo hướng dẫn tại điểm một.3.hai.hai khoản một Điều 24 và điểm 4.4.một khoản 4 Điều 26 Thông tư số 205/2010/TT-BTC.

2.4) Các trường hợp có nghi vấn về mức giá hướng dẫn tại khoản hai Điều sáu Thông tư này, song song người khai hải quan đồng ý nộp thuế theo mức giá do cơ quan hải quan xác định theo Mẫu số một ban hành kèm theo Thông tư số 205/2010/TT-BTC (sau đây gọi là Mẫu số 1).

2.5) Người khai hải quan không tuân thủ các quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ, Thông tư số 205/2010/TT-BTC và hướng dẫn tại Thông tư này.

3) Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác theo hướng dẫn tại Điều bảy, Điều 8 Thông tư số 205/2010/TT-BTC.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download