hoặc
Tài liệu học tập Công văn 223/GSQL-GQ1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 223/GSQL-GQ1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Xuất khẩu phế liệu

Công văn 223/GSQL-GQ1 về xuất khẩu phế truất liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

Số: 223/GSQL-GQ1
V/v xuất khẩu phế truất liệu

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 5 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và XNK Tổng hợp.
(Đ/c: P.504 nhà B2 chung cư Mỹ Đình một - Từ Liêm - Hà Nội)

Trả lời công văn số 17/2013 ngày 21/3/2013 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và XNK Tổng hợp về chính sách xuất khẩu mặt hàng phế truất liệu nhựa, phế truất liệu đồ gia dụng và phế truất liệu điện tử, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Phụ lục số 01 Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm du nhập ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 5 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì mặt hàng phế truất liệu nhựa, phế truất liệu đồ gia dụng, phế truất liệu điện tử không thuộc đối tượng cấm xuất khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Âu Anh Tuấn

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download