hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ Quốc gia về việc làm, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ Quốc gia về việc làm có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

Thủ tục vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ Quốc gia về việc làm như sau:

1. Tên thủ tục:

- Vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ Quốc gia về việc làm.

2. Cơ quan ban hành:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Mục đích:

- Giải quyết việc làm.

4. Đối tượng áp dụng:

- Cơ sở sản xuất kinh doanh - Hộ, nhóm hộ gia đình.

5. Tài liệu cần thiết:

* Đối tượng là cơ sở sản xuất kinh doanh: hồ sơ vay vốn gồm 03 loại giấy tờ:

- Dự án có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường - xã về hội sở của đối tượng hiện đang đóng trên địa bàn;

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản dùng để thế chấp, cầm cố và bảo lãnh thế chấp (có công chứng).

- Ngoài ra, tùy theo từng trường hợp cụ thể cần có 1 trong các giấy tờ sau:

+ Bản sao Hợp đồng hợp tác sản xuất, kinh doanh có chứng nhận của Ủy ban nhân dân phường - xã (đối với Tổ hợp sản xuất);

+ Bản sao Giấy tờ chứng minh có đủ tiêu chí xác định trang trại theo quy định tại mục III Thông tư liên tịch số 69/2000/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Tổng cục Thống kê “hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại” (đối với chủ trang trại);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề (đối với hộ kinh doanh cá thể; Hợp tác xã; Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; Cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật);

+ Bản sao Quyết định thành lập (đối với Trung tâm Giáo dục Lao động - Xã hội).

* Đối tượng là hộ, nhóm hộ gia đình:

- Dự án có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường - xã về hộ khẩu của chủ dự án;

- Đơn tham gia dự án của từng hộ có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường - xã về hộ khẩu của đối tượng thường trú trên địa bàn (trong trường hợp là dự án nhóm hộ).

6. Thời gian giải quyết:

- 15 ngày.

7. Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ nhà nước về việc làm.

- Thông tư số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 09/12/2005 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn 1 số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ nhà nước về việc làm.

- Công văn số 2396/HD-LĐTBXH ngày 04/05/2006 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cho vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ Quốc gia về việc làm.

(Kích vào nút Tải về để tải các căn cứ pháp lý này)

8. Địa điểm tiếp nhận:

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện.

Mẫu đơn tham gia dự án vay vốn giải quyết việc làm như sau:

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN THAM GIA DỰ ÁN VAY VỐN
GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM


Kính gửi: Ông/Bà ........................................................

Chủ dự án nhóm hộ ......................................

Tên tôi là: ...................................................... Năm sinh: ..............................

Số CMND: ........................ Cấp ngày: ............... tại: .......................................

Trú tại: ...........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ..…................................................................................

Nghề nghiệp chính: ......................................................................................

Có tư liệu sản xuất:

- Đất ruộng: .................m2; vườn:................. m2; chuồng trại:.............. m2.

- Vật nuôi (số lượng gia súc, gia cầm): ................ con, giá trị: .......... (đồng).

- Cây trồng (số lượng cây): ............................... cây, giá trị: .......... (đồng).

- Công cụ sản xuất (ghi cụ thể, số lượng): .......... cái, giá trị: .......... (đồng).

- Lao động trong hộ (người): ........................................................................

- Tiền mặt (đồng): ........…............................................................................

Tổng số vốn hiện có: ............................................... (đồng).

Nay tôi có nhu cầu tham gia dự án vay vốn giải quyết việc làm để vay vốn đầu tư sản xuất (ghi cụ thể mục đích sử dụng vốn vay): ........................................

Số vốn cần vay (đồng): ........................ Lãi suất vay: .................. %/tháng.

Thời hạn vay: ........... tháng, để tạo việc làm mới cho: ................... lao động.

Trong đó:

+ Lao động nữ: .............. người; Lao động là người tàn tật: .................người.

+ Lao động là người dân tộc: ...... người; Lao động bị thu hồi đất do chuyển đổi mục đích sử dụng đất: .............. người.

Tôi làm đơn này kính yêu cầu Ông/Bà ........................ cho tôi được tham gia dự án vay vốn cho Quỹ cho vay giải quyết việc làm, giả dụ được vay vốn tôi bảo đảm sử dụng vốn vay đúng mục đích được duyệt y và cam kết hoàn trả vốn và lãi đúng thời hạn. Nếu sai tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của UBND
xã, phường

...... ngày ....... tháng ........ 5 200.....

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kích nút Tải về để tải mẫu đơn này

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download