hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 1299/QĐ-TTg, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 1299/QĐ-TTg có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,Phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi"
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

---------------

Số: 1299/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 5 2014

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI sáu TUỔI”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Nghị quyết số01/NQ-CP ngày 08 tháng 11 5 2014 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 5 2014;

Xét yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phê chuẩn y “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ con dưới sáu tuổi” với các nội dung sau đây:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và công ty trong việc thực hiện các quyền và bổn phận về hộ tịch, cư trú, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Đồng thời, bảo đảm tính chặt chẽ, chính xác trong quản lý nhà nước về các lĩnh vực nêu trên.

2. Quán triệt nguyên tắc thực hiện cơ chế 1 cửa và 1 cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính theo yêu cầu của cá nhân, công ty.

3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan trong quá trình công ty thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

II. MỤC TIÊU, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Mục tiêu tổng quát

Cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm thực hiện cơ chế liên thông trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, cư trú, bảo hiểm y tế, nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ công thuộc trách nhiệm của các ngành Tư pháp, Công an, Bảo hiểm xã hội, song song góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục; giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết, hà tiện chi phí tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ con dưới sáu tuổi;

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động, tích cực của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước; góp phần xóa bỏ các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết các việc của người dân;

- Bảo đảm tính kịp thời, chính xác, hợp nhất của các thông tin về nhân thân của cá nhân, hạn chế việc gây phiền hà, khó khăn cho người dân, song song phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm y tế.

3. Phạm vi điều chỉnh

Việc liên thông các thủ tục hành chính được thực hiện đối với các trường hợp cụ thể sau:

a) Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ con dưới sáu tuổi: Áp dụng đối với trường hợp đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trên cùng địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện); trẻ con dưới sáu tuổi có cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc có đăng ký thường trú trên địa bàn cấp huyện đó.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download