hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Giao Hương năm 2015, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Giao Hương năm 2015 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh trẻ em,Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi),Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề thi học kỳ hai môn Tiếng Anh lớp năm trường Tiểu học Giao Hương 5 2015 được tailieuhoctap.com sưu tầm và đăng tải gồm năm bài tập lớn. Đây là tài liệu học Tiếng Anh hữu ích dành cho các bạn học sinh rèn luyện lại kiến thức đã học trong chương trình lớp năm. Đề thi có đáp án, giúp các bạn tra cứu hiệu quả.

Đề thi học kỳ hai môn Tiếng Anh lớp 5

PHÒNG GD&ĐT GIAO THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO HƯƠNG

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2014-2015

MÔN : TIẾNG ANH- LỚP 5

        Chữ kí giám thị        Trường tiểu học:...................................................
Lớp:.......................................................................
Họ và tên:..............................................................
Số báo danh:.........................................................
Số phách
   

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM- NĂM HỌC 2014-2015

MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

I. Circle the odd one out. Chọn từ khác loại) (2.5ms)

1.    Autumn                  Winter                 Summer                Season

2.    Who                      What                  There                     When

3.    Danced                  Song                   Stayed                  Listened

4.    Football                 Play                    Volleyball               Badminton

5.    Doing                    Watching             Spring                    Reading

II. Select and circle A, B, C or D. (Chọn và khoanh vào A, B hoặc C) (2.năm ms)

1. What do you usually do ………….. spring?

      A. on                     B. in                      C. at                      D. by

2. There …………. a lot of flowers at the festival last week.

     A. are                    B. were                  C. was                    D. is

3. ……….. did they do yesterday?

     A. What                B. When                C. Where                 D. Who

4. ……….. you going to Nha Trang next week?

     A. Is                      B. Are                   C. Do                      D. Did

5. Peter doesn’t want ……….. football.

    A. play                   B. to play              C. playing                D. played

III. Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi) (2.năm ms)

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father and she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.

1. Linda isn’t from England.

2. There are five seasons in her country.

3. Her father and she sometimes go fishing.

4. They usually go skiing in the mountains.

5. In spring, it is cool and beautiful.

IV. Reorder the words to make sentenc. (Sắp xếp các từ để tạo thành câu) (2.5ms)

1. in / spring / What / like / is / the / weather / ?

………………………………………………………………………………

2. isn’t / going / to / Hoi An / Minh / next / week / .

………………………………………………………………………………

3. is / it / here / your / house / How far / from / to / ?

………………………………………………………………………………

4. straight / Go / turn / and / ahead / right / .

………………………………………………………………………………

5. the / swimming pool / is / Where / ?

………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi học kỳ hai môn Tiếng Anh lớp 5

1. Circle the odd one out. (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Key:

1. Season         2. There            3. Song           4. Play            5. Spring

2. Select and circle A, B, C or D. (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Key:

1. B              2. B                    3. A                  4. B                5. B

3. Read the passage and answer the questions. (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Key:

1. False        2. False               3. True              4. True            5. False

4. Reorder the words to make sentences. (mỗi câu đúng 0,5d)

Key:

1. What’s the weather like in spring?

2. Minh isn’t going to Hoi An next week.

3. How far is it from here to your house?

4. Go sraight ahead and turn right.

5. Where is the swimming pool?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download