hoặc
Tài liệu học tập Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 100-2010-NĐ-CP về Công báo, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 100-2010-NĐ-CP về Công báo có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,

Thông tư số 03/2011/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Quy định yếu tố thi hành 1 số điều của Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 5 2010 của Chính phủ về Công báo. 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
________________

Số: 03/2011/TT-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

                   Hà Nội, ngày 25 tháng 04 5 2011

THÔNG TƯ
Quy định yếu tố thi hành 1 số điều của
Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 5 2010
của Chính phủ về Công báo
_________________

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 5 2010 của Chính phủ về Công báo;

Văn phòng Chính phủ quy định yếu tố thi hành 1 số điều của Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 5 2010 của Chính phủ về Công báo như sau:

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định yếu tố về hình thức, công nghệ trình bày ấn phẩm Công báo; gởi, tiếp nhận, đăng văn bản trên Công báo; phối hợp xử lý văn bản có sai sót trong quá trình tiếp nhận, đăng Công báo; quản lý, lưu giữ Công báo và văn bản đăng Công báo.

Điều hai. Hình thức, công nghệ trình bày Công báo

1. Hình thức Công báo

Công báo được phát hành gồm Công báo in và Công báo điện tử. Công báo in là Công báo được in trên giấy đóng thành cuốn; Công báo điện tử là phiên bản điện tử của Công báo in được đăng trên mạng tin học, có cơ sở dữ liệu toàn bộ phục vụ việc tìm kiếm, tra cứu toàn văn văn bản; Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và mạng nội bộ của Văn phòng Chính phủ; Công báo cấp tỉnh đăng trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và mạng nội bộ của Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Phông chữ sử dụng trên cuốn Công báo theo tiêu chuẩn Unicode TCVN 6909:2001.

2. Kỹ thuật trình bày cuốn Công báo

a) Cuốn Công báo in có kích thước 29 cm x 20,5cm; trường hợp văn bản gởi đăng Công báo có kèm sơ đồ, bản đồ có kích thước không theo chuẩn chung, cơ quan Công báo điều chỉnh kích thước cuốn Công báo riêng cho phù hợp;

b) Trang đầu cuốn Công báo in hình Quốc huy, Quốc hiệu của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chữ CÔNG BÁO; tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi phát hành (đối với Công báo cấp tỉnh); số Công báo; ngày, tháng, năm; mục lục các văn bản đăng trong số Công báo (Mẫu một, hai của Phụ lục);

c) Nội dung cuốn Công báo được trình bày 1 cột, bảo đảm chính xác nội dung của văn bản chính. Phần nơi nhận, dấu, chữ ký, độ khẩn trong thể thức văn bản được phép lược bỏ; sử dụng cỡ chữ 13 tới 14, khoảng cách giữa các dòng (line spacing) từ dòng đơn (single) tới một,năm dòng (1.5lines)

Phần đầu các trang nội dung cuốn Công báo trình bày theo Mẫu 3 của Phụ lục.

Bảng biểu, công thức, sơ đồ, bản đồ, mẫu đơn được trình bày đúng kích thước, cỡ chữ, phông chữ, hình vẽ của bản chính;

d) Trang cuối cuốn Công báo in tên, địa chỉ, số điện thoại đi động, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan Công báo, địa chỉ truy tìm cập Công báo trên Internet, tên cơ sở in Công báo và giá bán cuốn Công báo (Mẫu 4 của Phụ lục).

Điều 3. Gửi văn bản đăng Công báo

Cơ quan ban hành văn bản có trách nhiệm gởi bản chính văn bản đăng Công báo cùng bản điện tử có nội dung chính xác với bản chính, tại phần "Nơi nhận" của văn bản phải có tên "Công báo", trang đầu của văn bản ghi rõ "VĂN BẢN GỬI ĐĂNG CÔNG BÁO".

Bản điện tử theo tiêu chuẩn Unicode TCVN 6909:2001 trên định dạng có khả năng chỉnh sửa, biên tập được.

Trường hợp Điều ước quốc tế chỉ ký kết bằng tiếng nước ngoài, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm gởi kèm bản điện tử - bản Scan từ bản chính của Điều ước quốc tế đến Văn phòng Chính phủ.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download