hoặc
Tài liệu học tập Công văn 2712/TCHQ-GSQL, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 2712/TCHQ-GSQL có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Gom chung nhiều lô hàng quá cảnh trên một vận đơn, tờ khai hải quan

Công văn 2712/TCHQ-GSQL về gom chung đa dạng lô hàng quá cảnh trên 1 vận đơn, tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Số: 2712/TCHQ-GSQL
V/v gom chung đa dạng lô hàng quá cảnh trên 1 vận đơn, tờ khai hải quan  

-Hà Nội, ngày 21 tháng 05 5 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4150/HQHCM-GSQL ngày 14/12/2012 và công văn số 1268/HQHCM-GSQL ngày 17/4/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan nhất trí đề nghị của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về thí điểm việc gom vận đơn hàng hóa quá cảnh, khai báo tờ khai hàng hóa quá cảnh như nêu tại công văn số 1268/HQHCM-GSQL ngày 17/4/2013 tại Chi cục Hải quan liên quan thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, khi gom vận đơn quá cảnh thì doanh nghiệp phải điều chỉnh, sửa đổi bản khai hàng hóa có vận đơn được gom, trên các Master Bill cần bộc lộ đầy đủ: số House Bill, tên hãng tàu phát hành, tên hàng, địa chỉ, tên người gởi, người nhận, số lượng container và số container theo từng House Bill. Tờ khai hàng quá cảnh phải có giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng ủy quyền của hàng tàu với các đại lý hãng tàu phát hành lại vận đơn. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 20/5/2013 tới ngày 20/8/2013.

2. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan liên quan thực hiện thí điểm như nêu trên, hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai và phát hành vận đơn theo quy định hiện hành. Kết thúc thời gian thực hiện thí điểm nêu trên, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có văn bản báo cáo, đánh giá công tác quản lý, giám sát, vướng mắc phát sinh và đề nghị xử lý gởi Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) xem xét, giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (02b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download