hoặc
Tài liệu học tập Nghị định về sản xuất kinh doanh rượu số 94/2012/NĐ-CP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Nghị định về sản xuất kinh doanh rượu số 94/2012/NĐ-CP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Nghị định về sản xuất, kinh doanh rượu mới nhất

Nghị định về sản xuất buôn bán rượu số 94/2012/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 12/11/2012. Nghị định quy định rõ về các hoạt động đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, du nhập, mua bán và các hoạt động khác liên quan tới sản xuất, buôn bán sản phẩm rượu.

Quy định về sản xuất buôn bán rượu

CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 94/2012/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 5 2012

NGHỊ ĐỊNH
Về sản xuất, buôn bán rượu

--------------------------

Căn cứ Luật doanh nghiệp Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Căn cứ ngày 17 tháng sáu 5 2010;

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chính phủ ban hành Nghị định về sản xuất, buôn bán rượu.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về sản xuất, buôn bán sản phẩm rượu và cồn thực phẩm bao gồm: Đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, du nhập, mua bán và các hoạt động khác liên quan tới sản xuất, buôn bán sản phẩm rượu và cồn thực phẩm.

Sản phẩm rượu và cồn thực phẩm (để sản xuất rượu) trong Nghị định này được gọi chung là rượu.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, buôn bán rượu và các hoạt động khác liên quan tới sản xuất, buôn bán rượu trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chịu sự điều chỉnh của Nghị định này và các văn bản pháp luật khác liên quan.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý sản xuất, buôn bán rượu

1. Rượu thuộc nhóm hàng hóa nhà nước hạn chế buôn bán. Tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán sản phẩm rượu (phân phối, bán buôn, bán lẻ) phải có giấy phép, trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

2. Mọi hoạt động sản xuất, buôn bán rượu phải tuân thủ quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Nhà nước hợp nhất quản lý đối với hoạt động đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, du nhập, buôn bán, ghi nhãn, quảng cáo, chất lượng, an toàn thực phẩm, môi trường, phòng, chống cháy nổ trong sản xuất, buôn bán rượu và các hoạt động khác liên quan tới sản xuất, buôn bán rượu.

4. Tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán rượu thuốc ngoài việc thực hiện các quy định của Nghị định này phải thực hiện các quy định khác liên quan.

Điều năm. Quy hoạch sản xuất rượu

1. Quy hoạch sản xuất rượu là quy hoạch ngành nằm trong quy hoạch nói chung phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát, được lập cho công đoạn 10 5 và xét tới 10 5 tiếp theo.

2. Bộ Công Thương chủ trì doanh nghiệp lập, giám định và phê chuẩn y quy hoạch nói chung phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát, trong đó có quy hoạch sản xuất rượu trên khuôn khổ cả nước.

3. Căn cứ quy hoạch nói chung phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát đã được Bộ Công Thương phê chuẩn y, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) doanh nghiệp lập, giám định và phê chuẩn y quy hoạch nói chung phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát trên địa bàn, trong đó có quy hoạch sản xuất rượu và làng nghề sản xuất rượu.

4. Việc lập, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy hoạch nói chung phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý quy hoạch.

Điều sáu. Công nhận làng nghề sản xuất rượu thủ công

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận làng nghề sản xuất rượu trên địa bàn theo các quy định hiện hành về công nhận làng nghề, bảo đảm các điều kiện sau:

1. Làng nghề sản xuất rượu nằm trong quy hoạch nói chung phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát trên địa bàn.

2. Làng nghề phải xây dựng và áp dụng quy trình sản xuất chung đối với rượu mang thương hiệu làng nghề.

3. Sản phẩm rượu bảo đảm các điều kiện về chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa áp dụng cho mọi thành viên hoạt động sản xuất rượu trong khu vực làng nghề.

4. Đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ áp dụng cho mọi thành viên hoạt động sản xuất rượu trong khu vực làng nghề.

5. Các làng nghề sản xuất rượu được công nhận có trách nhiệm xây dựng, bảo tàng và phát triển thương hiệu làng nghề.

SẢN XUẤT RƯỢU

Điều bảy. Đầu tư sản xuất rượu công nghiệp

1. Đầu tư sản xuất rượu phải phù hợp với quy hoạch nói chung phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát đã được phê chuẩn y.

2. Chủ đầu tư dự án sản xuất rượu có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ và các quy định pháp luật khác liên quan.

Điều 8. Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp bao gồm:

1. Doanh nghiệp có đăng ký buôn bán ngành nghề sản xuất rượu.

2. Sản xuất rượu công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch nói chung phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát được phê chuẩn y.

3. Có dây chuyền máy móc, vật dụng, quy trình công nghệ sản xuất rượu. Toàn bộ máy móc vật dụng để sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp.

4. Đảm bảo các điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

5. Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại Việt Nam.

6. Có cán bộ công nghệ có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

7. Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải bảo đảm sức khỏe, không mắc bệnh truyền nhiễm.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download