hoặc
Tài liệu học tập Thông tư quy định về hoạt động nhắn tin ủng hộ nhân đạo qua cổng 1400 số 09/2015/TT-BTTTT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư quy định về hoạt động nhắn tin ủng hộ nhân đạo qua cổng 1400 số 09/2015/TT-BTTTT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Văn hóa Xã hội,Quy định về quản lý hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia

Thông tư 09/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý, công ty hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 24 tháng 04 5 2015.

 Quy định về hoạt động nhắn tin ủng hộ nhân đạo

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

Số: 09/2015/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------- 

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 5 2015

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ỦNG
HỘ QUA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NHÂN ĐẠO QUỐC GIA

Căn cứ ngày 23 tháng 11 5 2009;

Căn cứ ngày 06 tháng 4 5 2011 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ ngày 12 tháng 4 5 2012 của Chính phủ về công ty, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Viễn thông,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về quản lý, công ty hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điên tư nhân đạo nhà nước.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về quản lý, công ty hoạt động gởi, nhận, chuyển tiền ủng hộ của thuê bao viễn thông (sau đây gọi là hoạt động ủng hộ) qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo nhà nước (sau đây gọi là Cổng 1400) để hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoán vị, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, từ thiện theo quy định của pháp luật và phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyên thông.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, công ty, cá nhân liên quan tới quản lý, công ty hoạt động gởi, nhận, chuyển tiền ủng hộ qua Cổng 1400.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400

1. Cơ quan, công ty (sau đây gọi chung là cơ quan) công ty hoạt động ủng hộ chủ trì việc triển khai đợt di chuyển các thuê bao viễn thông gởi tiền ủng hộ (sau đây gọi tắt là đợt di chuyển ủng hộ) theo đúng các quy định của pháp luật về di chuyển, thu nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tình nguyện cho mục đích nhân đạo, từ thiện.

2. Cổng 1400 là hệ thống đồ vật viễn thông được Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập để thu nhận tin nhắn ủng hộ tiền từ các thuê bao viễn thông trên khuôn khổ toàn quốc; hoạt động không vì mục đích lợi nhuận trên cơ sở lấy thu bù chi; hạch toán độc lập; bảo đảm chính xác, minh bạch, công khai, tiện dụng.

3. Doanh nghiệp viễn thông tạo thêm 1 kênh đóng góp thuận lợi, nhanh chóng đối với hoạt động ủng hộ qua việc cung cấp dịch vụ nhắn tin qua Cổng 1400 cho các thuê bao viễn thông trên cơ sở thương mại với lợi nhuận hợp lý.

4. Thuê bao viễn thông đóng góp tiền ủng hộ qua Công 1400 trên cơ sở tình nguyện với số lượng tin nhắn ủng hộ không hạn chế cho môi đợt di chuyển ủng hộ.

QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG 1400

Điều 4. Yêu cầu về kết nối

Cổng 1400 phải đáp ứng các yêu cầu về kết nối sau đây:

1. Kết nối tới các doanh nghiệp viễn thông với dung lượng và chất lượng truyền dẫn bảo đảm đáp ứng chất lượng dịch vụ nhắn tin theo quy định.

2. Kết nối tới hệ thống thu thập xử lý số liệu của Cục Viễn thông để phục vụ công tác quản lý Nhà nước về viễn thông.

Điều năm. Yêu cầu về quản lý dữ liệu

Cổng 1400 phải bảo đảm khả năng quản lý, thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu về dịch vụ và giá trị tin nhắn qua Cổng 1400 chính xác, kịp thời để:

1. Đối soát, thanh toán số liệu với cơ quan công ty hoạt động ủng hộ, các doanh nghiệp viễn thông và cung cấp thông tin cần thiết về hoạt động của Cổng 1400 cho Bộ Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu.

2. Tiếp nhận, giải đáp thông tin; thu nhận, giải quyết khiếu nài nỉ về hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 cho các thuê bao viễn thông.

QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG ỦNG HỘ QUA CỔNG 1400

Điều 8. Đăng ký công ty hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400

Cơ quan có nhu cầu công ty hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 phải thực hiện thủ tục đăng ký để được hài lòng mở Cổng 1400 phục vụ triển khai đợt di chuyển ủng hộ. Đề nghị mở Cổng 1400 được hài lòng khi đáp ứng song song, đầy đủ các quy định sau đây:

1. Cơ quan đăng ký công ty hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 là:

a) Các cơ quan, công ty quy định tại Điều 4 và Điều năm Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 ngày năm tháng 2008 của Chính phủ về di chuyển, thu nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tình nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn thiên tai, hỏa hoán vị, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có khuôn khổ hoạt động toàn quốc theo quy định của pháp luật; hoặc

b) Các quỹ từ thiện quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 5 2012 của Chính phủ về công ty, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện có khuôn khổ hoạt động toàn quốc theo quy định của pháp luật; hoặc

c) Các trường hợp khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Mục đích công ty hoạt động ủng hộ phù hợp với khuôn khổ điều chỉnh quy định tại Điều một Thông tư này.

3. Có kế hoạch công ty hoạt động ủng hộ phù hợp với quy định về hoạt động của Cổng 1400 và khả năng đáp ứng về công nghệ, nghiệp vụ của Cổng 1400 và các doanh nghiệp viễn thông.

4. Thời gian công ty hoạt động ủng hộ phù hợp với quy định tại Điều 9 Thông tư này.

Điều 9. Thời gian công ty hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400

1. Thời gian công ty hoạt động ủng hộ đối với mỗi đợt di chuyển ủng hộ qua Cổng 1400 không quá 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày mở Cổng 1400 phục vụ đợt di chuyển ủng hộ. Trường hợp đặc thù phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Mỗi cơ quan không triển khai 02 (hai) đợt di chuyển ủng hộ qua Cổng 1400 với cùng 1 nội dung chương trình trong 1 5. Trường hợp đặc thù phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 10. Thủ tục đăng ký công ty hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400

1. Hồ sơ đăng ký gồm:

a) Đơn yêu cầu công ty hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 theo Mẫu 01/ĐĐN kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao có chứng nhận (nếu gởi hồ sơ qua đường bưu chính), hoặc bản sao (cầm theo bản gốc để đối chiếu giả dụ nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ nhận hồ sơ) Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức;

c) Kế hoạch công ty hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400.

2. Kế hoạch công ty hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 bao gồm tối thiểu các nội dung sau đây:

a) Mục đích đợt di chuyển ủng hộ;

b) Thời gian bắt đầu và kết thúc đợt di chuyển ủng hộ;

c) Phương án sử dụng số dịch vụ nhắn tin và giá trị ủng hộ của tin nhắn;

d) Kế hoạch truyền thông cụ thể để di chuyển người dân và các thuê bao viễn thông tham gia hoạt động ủng hộ.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download