hoặc
Tài liệu học tập Thông tư quy định lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá số 196/2014/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư quy định lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá số 196/2014/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Quy định lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá

Thông tư quy định lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá số 196/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 18/12/2014. Thông tư quy định rõ mức thu, chế độ thu, nộ, quản lý và sử dụng phí phẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá.

Lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá

BỘ TÀI CHÍNH
-------
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------
Số: 196/2014/TT-BTC  Hà Nội, ngày 18 tháng 12 5 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU, THUỐC LÁ

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 5 2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng sáu 5 2002; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 5 2006 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định sốngày 12 tháng 11 5 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Nghị định số ngày 27 tháng sáu 5 2013 của Chính phủ quy định yếu tố 1 số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

Căn cứ Nghị định số ngày 23 tháng 12 5 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Tài chính;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp Giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá như sau:

Điều một. Người nộp phí, lệ phí

Tổ chức, cá nhân phải nộp phí giám định điều kiện hoạt động khi nộp hồ sơ yêu cầu giám định điều kiện sản xuất rượu công nghiệp, rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; giám định điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá, sản xuất sản phẩm thuốc lá và nộp lệ phí khi được cấp: Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá; Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá; Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá theo quy định tại Thông tư này.

Điều hai. Mức thu phí, lệ phí

Mức thu phí giám định và lệ phí cấp Giấy phép được quy định cụ thể tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí

1. Cơ quan thu phí, lệ phí gồm:

a) Bộ Công Thương;

b) Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

c) Phòng Công Thương; Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Phí giám định và lệ phí quy định tại Thông tư này là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước.

a) Về phí thẩm định: Cơ quan thu phí được trích 90% tổng số tiền phí thu được để trang trải cho các nội dung chi quy định tại Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng năm 5 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng bảy 5 2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; số tiền còn lại (10%) nộp vào ngân sách nhà nước theo Chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

b) Về lệ phí: Cơ quan thu lệ phí nộp toàn bộ (100%) tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

3. Các nội dung liên quan tới việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí, lệ phí không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng bảy 5 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng năm 5 2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 5 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng bảy 5 2013 của Chính phủ; Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 9 5 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download