hoặc
Tài liệu học tập Thông tư về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài nguyên - Môi trường,

Thông tư số 41/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về Định mức kinh tế - công nghệ lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch  sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------------------------

Số: 41/2011/TT-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 5 2011

THÔNG TƯ

Quy định về Định mức kinh tế - công nghệ lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch
sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
_____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 5 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 5 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 5 2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo;

Xét yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 QUY ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - công nghệ lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

Điều hai. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 01 5 2012.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Thủ trưởng các tổ chức thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các tổ chức trực thuộc Bộ TN&MT; Website của Bộ;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Lưu: VT, TCBH ĐVN, KH, PC, H.
 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Chu Phạm Ngọc Hiển

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download